Türkçe Zazaca sözlük – Fermengé Dımılki Tırki (J,K,L M)

jenosîd [n] katliam
jenosîd [n] soykırım
jîmnastîk [n] idman
jîmnastîk [n] jimnastik
jûje [n] kirpi
Kız oradadır. Kêneke uca
Kız oradadır. Kêneke weyra ya
kahrîpese [m] bir kez oğlak doğurmuş olan keçi
kakate [m] baş
kakate [m] kafa
Kaledonyaya Newîye [m] Yeni Kaledonya
kaleke [m] böğür (boş böğür)
Kamboçya Kamboçya
Kamerûn Kamerun
Kamî rê? Kime?
kampanya [m] kampanya
Kanada Kanada
kanarya [m] kanarya
kanguru, -ye kanguru
Kanîreş Karlıova
kanûne [m] aralık
kapçika destî [m] bilek (el bileği)
kapçika linge [m] bilek (ayak bileği)
kar [n] eylem
kar [n] fiil
kar [n] iş
Karaz Kocaköy
kardar [n] yüklem
karî [m] bir kez oğlak doğurmuş olan keçi
karîdes [n] karides
karker, -e işçi
karo aktîf [n] etken fiil
karo ardimkerdox [n] yardımcı fiil
karo asarên öylesi iş
karo bêqayde [n] kuralsız fiil
karo inasarên böylesi iş
karo întransîtîf [n] geçişsiz fiil
karo passîf [n] edilgen fiil
karo pêrabeste [n] bileşik fiil
karo qaydeyin [n] kurallı fiil
karo sade [n] basit fiil
karo transîtîf [n] geçişli fiil
karo viraşte [n] türemiş fiil
karo winasî böylesi iş
karwan [n] kervan
katike [m] baş
katike [m] kafa
kavir, -e kuzu
kaxite [m] kağıt
kay [n] oyun
kaykerdox, -e oyuncu
kaykerdoxîye [m] oyunculuk
ke ki
Keban Keban
kefalet [n] kefalet
kefaletname [n] kefaletname
kefe [m] aya
kefî [m] kefiye
kefîl, -e kefil
kefîlîye [m] kefalet
kefîlîye [m] kefillik
kefîye [m] kefiye
keftar, -e sırtlan
kej, -e sarışın
keke [m] pire
kekû [n] guguk
kel [n] teke
kel-mel eşya
Kela Hınıs
kelce [n] teke
kelemçe [n] kelepçe
keleşêr [n] horoz
kelp [n] köpek
kelpe [m] dişi köpek
kelpe [n] semender (bir cinsi)
Kemalîye Kemaliye
Kemax Kemah
Kenya Kenya
kepuge [m] burun
kerdox, -e özne
kerdoxa nimitîye [m] gizli özne
kerdoxo nimite [n] gizli özne
kerga misrî [m] hindi
kerge [m] tavuk
kerm û kêz börtü böcek
kermêşe [m] sivrisinek
kes şahıs
kesa [m] kaplumbağa
kesaya awî [m] sukaplumbağası
kese [n] kaplumbağa
kesegan, -e domuz
kesexur, -e akbaba
kesk yeşil
kesmase [n] kalkanbalığı
kesmase [n] kalkanbalığı
keş [m] apış arası kılları
keşe [m] apış arası
kewe mavi
kewe [m] dişi keklik
keya, -ye muhtar
keyayîye [m] muhtarlık
keyber [n] ev önündeki bahçe
keyber [n] evin önü
keyber [n] kapı
keye [n] aile
keye [n] ev
keyeker, -e evcimen
keyeker, -e hamarat
keyf [n] keyif
keyveşaye [n] evi yanasıca
kezebe [m] karaciğer
kêna [m] kız
kêneke [m] kız
kêran [n] kiriş (dam direklerinin üzerine sıralandığı kiriş)
kift omuz
kilame [m] türkü
kilaweke [m] ibik
kilikê hermî [n] omuz başı
kilmnuşte [n] kısaltma
kir [n] penis
kir [n] sik
kirdan [n] yaşlı erkek manda
kirmanc, -e Kırmanc
kirmanc, -e Zaza
kirmanckî Kırmancca
kirmanckî Zazaca
kirta [m] encek
kirta [m] encik
kirta [m] enik
kirta [m] köpek yavrusu
kirta [m] kurt yavrusu
kirte [n] encek
kirte [n] encik
kirte [n] enik
kirte [n] köpek yavrusu
kirte [n] kurt yavrusu
kisî [m] am
kisî [m] ferç
kitab [n] kitap
kî de
kîmya [m] kimya
kîra [m] kira
kîradar, -e kiracı (kiralayan)
Kîrîbatî Kiribati
kîse [n] kese
kîse [n] torba
kîsik [n] kese
kîsik [n] torba
kîşte [m] böğür (boş böğür)
klasîk, -e klasik
koc, -e buzağı (manda yavrusu)
koc, -e manda yavrusu (buzağı)
koçmek [n] keklik
kolane [m] omuzun boyuna yakın kısmı
Kolik Kahta
kolik [n] omuzun boyuna yakın kısmı
Kolombîya Kolombiya
kolonî [m] sömürge
kolonyalîst, -e sömürgeci
kolonyalîstîye [m] sömürgecilik
kolonyalîzm [n] sömürgecilik
kom bîyayene toplanmak
komare [m] cumhuriyet
komarperwer, -e cumhuriyetçi
komarwaz, -e cumhuriyetçi
kombîyayîş [n] toplantı
komedî [m] komedi
komedyen, -e komedyen
komedyenîye [m] komedyenlik
komîte [m] komite
kompozîsyon [n] kompozisyon
kompozîsyono edebî [n] edebi kompozisyon
kompozîtor, -e bestekar
kompozîtor, -e kompozitor
Kongo Kongo
Kongo Zaire
Kongo-Brazavîlle Kongo-Brazzaville
konservatîf, -e muhafazakar
konservatîfîye [m] muhafazakarlık
kontrat [n] akit
kontrat [n] bağıt
kontrol [n] denetleme
kontrol [n] kontrol
kontrol kerdene denetlemek
kontrol kerdene kontrol etmek
Kop Bulanık
korbilîyes [n] salyangoz
koremişk [n] köstebek
Koreya Başûrî Güney Kore
Koreya Vakure Kuzey Kore
Korsîka Korsika
kortike [m] ense
Kosta Rîka Kostarika
koşkar [n] uğurböceği
kotere [m] üveyik
kovî, -ye yabani
krîmînal kriminal
krîmînel kriminel
krîmînolojî kriminoloji
krîtîk [n] eleştiri
krîtîk kerdene eleştirmek
krîtîkkerdiş [n] eleştirme
krokodîl, -e timsah
Kuba Küba
kudik [n] encek
kudik [n] encik
kudik [n] enik
kudik [n] köpek yavrusu
kudikê kutikî [n] encek
kudikê kutikî [n] encik
kudikê kutikî [n] enik
kudikê kutikî [n] köpek yavrusu
kule [n] kalça
kulike [m] ibik
kulil [n] omuzun boyuna yakın kısmı
kulinge [m] sivrisinek
kulî [n] çekirge
kultur [n] kültür
kulturî kültürel
kund baykuş
kurbeşik, -e porsuk
kurd, -e Kürt
kurdkî Kürtçe
kurkurrik [m] güvercin
kurrî, -ye sıpa
kurrî, -ye tay
kursî [n] kürsü
kutik [n] köpek
kutike [m] dişi köpek
kutikmase [n] köpekbalığı
kutikmase [n] köpekbalığı
kutiko awî [n] kunduz
Kuweyt Kûveyt
kuze [n] sansar
labelê fakat
labelê lakin
Laheye [m] Lahey
laj [n] oğul
lajek [n] erkek çocuk
lajek [n] oğlan
Lajek keye de yo. Oğlan evdedir
Lajek keye der o. Oğlan evdedir
lama, -ye lama
Laos Laos
latîn, -e latin
latînkî latince
lawike [m] türkü
Lefkoşe Lefkoşe
leglege [m] leylek
lehçe [m] lehçe
lej [n] kavga
lej kerdene kavga etmek
lele zincir (cezalandırmak amacıyla kişinin boynuna takılan kalın zincir)
leşker, -e asker
leşkerî askerî
Letonya Letonya
lew [n] dudak
lewê gapûre [n] yanağın ağız boşluğuna bakan iç tarafı
lewo binên [n] alt dudak
lewo serên [n] üst dudak
leyîr, -e civciv
leyîr, -e çocuk
leyîr, -e yavru (hayvan yavrusu)
leyîrê kutikî [n] encek
leyîrê kutikî [n] encik
leyîrê kutikî [n] enik
leyîrê kutikî [n] köpek yavrusu
leyîrzerenc, -e yavru keklik
leyrek, -e yavru (hayvan yavrusu)
leyrekê kutikî [n] encek
leyrekê kutikî [n] encik
leyrekê kutikî [n] enik
leyrekê kutikî [n] köpek yavrusu
leze çabuk
leze tez
lezîye [m] çabukluk
lezîye [m] tezlik
Licê Lice
linge [m] ayak
lîberal, -e liberal
lîberalîst, -e liberalist
lîberalîstîye [m] liberalistlik
lîberalîzm [n] liberalizm
Lîberya Liberya
Lîbya Libya
lîçik e civciv
lîse [m] lise
Lîtvanya Litvanya
Lîxtinştayn Liechtenstein
lojine [m] baca
lok [n] deve
Londra Londra
lore [m] tarlafaresi
loxa kore [m] köstebek
loxe [m] tarlafaresi
Lubnan Lübnan
Luksembûrg Lüksemburg
lulik böcek
lulikê oxirî [n] uğurböceği
luwî [m] tilki
lûye [m] tilki
ma biz
Ma dostê yewbînan îme. Biz birbirimizin dostuyuz
Ma dostê yewbînî me. Biz birbirimizin dostuyuz
mabên [n] ara (iki ders arasındaki mola)
mabên [n] mola
mabên [n] teneffüs
mabên dayene ara vermek
mabên dayene teneffüse çıkmak
Macarîstan [n] Macaristan
Madagaskar Madagaskar
made [n] mide
Maden Maden
mahîne [m] dişi at
mahîne [m] kısrak
mahîne [m] kısrak
Makedonya Makedonya
makî [m] dişil
Malawî Malawi
Maldîv Maldiv Adaları
Malezya Malezya
malim, -e öğretmen
malimîye [m] öğretmenlik
Malî Mali
malîye [m] maliye
Malta Malta
Mamekîye [m] Tunceli
mamosta (n, m) öğretmen
mamostayîye [m] öğretmenlik
man- dişi (hayvan için)
mana [m] anlam
mana [m] mana
manga [m] inek
mankere [m] dişi eşek
marî dişi (hayvan için)
marî [m] dişi keklik
marmase [n] yılanbalığı
marmase [n] yılanbalığı
maro awî [n] suyılanı
Marok Fas
martî [m] martı
marula [m] kertenkele
masa [m] masa
mase [n] mose balık
maseşimşêr (n kılıçbalığı
maseşimşêr [n] kılıçbalığı
masewere [m] balıkçıl kuşu
matematîk [n] matematik
mavajê mesela
mavajê örneğin
mavajî mesela
mavajî örneğin
mavajîme mesela
mavajîme örneğin
maymaran [m] semender (bir cinsi)
Mazgêrd Mazgirt
mebus, -e mebus
mebus, -e milletvekili
mebus, -e parlamenter
mebusîye [m] milletvekilliği
mebusîye [m] parlamenterlik
meclîs [n] meclis
medege dişi manda
medenî, -ye medeni
medenî, -ye uygar
medenîyet [n] medeniyet
medenîyet [n] uygarlık
mehkeme [m] mahkeme
mehkemeya ceza [m] ceza mahkemesi
mehkemeya ceza [m] ceza mahkemesi
Mehkemeya Heqanê Mêrdiman a Ewropa (MHME) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Mehkemeya Heqanê Mêrdiman a Ewropa(MHME) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
mehkemeya huqûqî[m] hukuk mahkemesi
mehkemeya huqûqî[m] hukuk mahkemesi
mehkemeya îdarî [m] idari mahkeme
mehkemeya îdarî [m] idari mahkeme
mehkemeya pêardişî [m] sulh mahkemesi
mehkemeya pêardişî [m] Sulh mahkemesi
mehkemeya werêardişî [m] sulh mahkemesi
mehkemeya werêardişî [m] Sulh mahkemesi
mekan [n] mekan
Meksîka Meksika
mekteb [n] okul
mektube [m] mektup
mele [n] çekirge
melşe [n] sivrisinek
memik [n] meme
menge [m] ay (30 gün)
menzûm, -e manzum
meqale [m] makale
meqaleya edebî [m] edebi makale
merdene ölmek
merdim, -e adam
merdim, -e akraba
merdim, -e insan
merdimîye adamlık
merdimîye [m] akrabalık
merdimîye [m] insanlık
merdiş [n] ölme
merg [n] ölüm
merre [n] fare
merre [n] sıçan
merreyo kor [n] köstebek
mesaj [n] mesaj
mesder [n] mastar
mesela mesela
mesela örneğin
meşke [m] göbek (şişman karın)
meşrû meşru
meşrûîyet [n] meşruiyet
metod [n] usul
meymun, -e maymun
mezg [n] beyin
mezra [m] mezra
mezun bîyene mezun olmak
mezun kerdene mezun etmek
mezun, -e mezun
mezunîye [m] mezuniyet
mezunîyet [n] mezuniyet
mêrde [n] koca (eş)
mêrdek [n] adamin biri
mêrdek [n] bir adam
mêrdek [n] bir insan
mês û mor börtü böcek
mêsa hingimênî [m] arı (bal arısı)
mêse [m] karasinek
mêse [m] sinek
mêşa çeqere [m] yabanarısı
mêşna [m] koyun
mi ben
Mi rê. Bana.
mihafezekar, -e muhafazakar
mihafezekarîye [m] muhafazakarlık
mij [n] sis
mil [n] boyun
Milazgir Malazgirt
milet [n] millet
milet [n] ulus
miletê ma [n] milletimiz
miletê ma [n] ulusumuz
miletperwer, -e milliyetçi
milî, -ye milli
milî, -ye ulus
milk [n] mülk
minminike [m] kelebek
Misir Mısır
Misriç Kurtalan
miste [m] aya
mişawîr, -e danışman
mişawîrîye [m] danışmanlık
mişewre [n] danışma
mişewre kerdene danışmak
mî [m] koyun
Mîkroneyza Mikronezya
mîlçik, -e kuş
mîlçik, -e serçe
mîlyar milyar
mîlyarin, -e milyarıncı
mîlyarin, -e milyarıncı
mîlyon milyon
mîlyonin, -e milyonuncu
mîlyonin, -e milyonuncu
mîras [n] miras
Mîreyîyê Ereban Birleşik Arap Emirlikleri
mîsale [m] misal
mîsale [m] örnek
mîtîng [n] miting
mîyandewletan devletlerarası
mîyandoş [n] omuzların arası
mîyane [n] bel
mîyannetewî uluslararası
mîyanpaştî [m] omuzların arası
mîyanpolan [n] omuzların arası
Mîyaran Arıcak
mîye [m] koyun
mîzeh [n] mizah
mîzehî, -ye mizahi
mîzî [n] penis
mîzî [n] sik
modern, -e modern
mojnayîş göstermek
Moldavya Moldavya
Monako Monaco
morcela [m] karınca
Morîtanya Moritanya
Mose Çayırlı
Moskova Moskova
Motkî Mutki
Moxolîstan [n] Moğolistan
Mozambîk Mozambik
mozik dana
mozike [m] düve
mudir [n] müdür
mudir, -e yönetmen
mudire [m] müdire
mudirîye [m] müdiriyet
mudirîye [m] müdürlük
mudirîyet [m] müdiriyet
mudirîyet [m] müdürlük
muebbed, -e müebbet
muhafeze kerdene korumak
muhafezekerdiş [n] koruma
muhafiz, -e muhafız
muhakeme kerdene yargılamak
muhakemekerdiş [n] yargılama
mujey [zh] kirpik
munaqeşe [m] münakaşa
munaqeşe [m] tartışma
muqawele [n] akit
muqawele [n] bağıt
musayene öğrenmek
musayîş [n] öğrenme
musnayene göstermek
musnayene öğretmek
musnayîş öğretme
musnayîş [n] gösteri
muş [n] köstebek
muşo kor [n] köstebek
muwekîl, -e müvekkil
muxtar, -e muhtar
muxtarîye [m] muhtarlık
muzekkere [n] müzekkere
muzekkereyê tewqîfî [n] tevkif müzekkeresi
muzekkereyê tewqîfî [n] tutuklama müzekkeresi
muzîk [n] müzik
Mûş Muş

<<<<<ÖNCEKİ —— SONRAKİ >>>>

“Türkçe Zazaca sözlük – Fermengé Dımılki Tırki (J,K,L M)” üzerine bir yorum

  1. kışkek kırnıklı ne demekti yardım eder misiniz.

    Cvp:
    Kışkek: Küçük
    Kırnıklı: ? (Bilmiyoruz)

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Türkçe Zazaca sözlük – Fermengé Dımılki Tırki (H,İ)

Ha ez ha ti, ferq nêkeno. İster ben, ister sen, farketmez. ha ya işte ha ya odur ha yo işte...

Kapat