Türkçe Zazaca sözlük – Fermengé Dımılki Tırki (N,O,P,Q, R)

na … ra [m] buna [sıfat]
na [m] bu [sıfat]
na [m] bu [zamir]
na [m] bunu [sıfat]
Na kêneke ra vaje. Bu kıza söyle
Na kêneke vana. Bu kız söylüyor
na rey bu defa
na rey bu kere
na rey bu kez
na ya budur
na ya işte
nahêm dohêm bu yaka karşı yaka
nahêm dohêm bu yaka karşı yaka
nahêm-dohêm bu taraf o taraf
nahêm-dohêm bu taraf o taraf
nahêm-dohêm o yaka bu yaka
nahîye [m] bucak
nahîye [m] nahiye
nak göbek
nale [m] düve
nalmanga [m] yaşı genç olan inek
name [n] ad
name [n] isim
nameyo ante [n] bükümlü ad
nameyo ante [n] bükümlü isim
nameyo anteyo makî [n] bükümlü dişil isim
nameyo anteyo nêrî [n] bükümlü eril isim
nameyo cins [n] cins isim
nameyo makî [n] dişil ad
nameyo makî [n] dişil isim
nameyo nêrî [n] eril ad
nameyo nêrî [n] eril isim
nameyo notr [n] nötr ad
nameyo notr [n] nötr isim
nameyo taybetî [n] özel ad
nameyo xoser [n] yalın ad
nameyo xoser [n] yalın isim
nameyo yewhûmar [n] tekil ad
nameyo yewhûmar [n] tekil isim
nameyo zafhûmar [n] çoğul ad
nameyo zafhûmar [n] çoğul isim
Namîbya Güneybatı Afrika (Namibia)
Namîbya Namibia (Güneybatı Afrika)
namzed, -e aday
namzedîye [m] adaylık
nan [n] ekmek
nara bir de
nara bu defa
nara bu kere
nara bu kez
Nara mi nîyada ke… Bir de baktım ki…
Narman Narman
nasyonalîst, -e milliyetçi
nat beri
nat-wet bu taraf o taraf
nat-wet bu taraf o taraf
nat-wet öte beri
nat-wet öte beri
nata-bota o yana bu yana
nata-weta bu tarafta o tarafta
nata-weta bu tarafta o tarafta
nata-weta ötede beride
nata-weta ötede beride
natên berideki
natên beriki
natike [m] alın
Nauru Nauru
navkêl [n] bel
nawitene göstermek
nawitiş [n] gösteri
naye [m] buna [zamir]
naye [m] bunu [zamir]
ne … ne … ne… ne de…
Ne wendo ne zî nuşto. Ne okumuş, ne de yazmış.
necar, -e marangoz
necarîye [m] marangozluk
nedîyar, -e belirtisiz
negatîf, -e olumsuz
neha [n] şey
nek [n] diş
nemeşrû gayri meşru
nenûg [n] tırnak
Nepal Nepal
neqlîya [n] nakliye
nerî [n] bızır
nerî [n] klitoris
nesr, -e nesir
neşr [n] yayım
neşr bîyayîne yayımlanmak
neşr kerdene yayımlamak
neşrîyat yayın
netewe millet
netewe ulus
neteweperwer, -e milliyetçi
netewî, -ye milli
netewî, -ye ulus
new dokuz
new sey dokuz yüz
neway doksan
newayin, -e doksanıncı
newês on dokuz
newin, -e dokuzuncu
newqe [m] bel
ney [n] buna [zamir]
ney [n] bunu [zamir]
nezaret [n] gözaltı
nezaret [n] nezaret
nezaretxane [n] gözaltı yeri (binası)
nezaretxane [n] nezarethane
nezdî yakın
nê … ra [n] buna [sıfat]
nê [n] bunu [sıfat]
nê [zh] bunlar
nê [zh] bunlar [sıfat]
nê [zh] bunlara [sıfat]
Nê kênekan ra vaje. Bu kızlara söyle
Nê kênekî vanê. Bu kızlar söylüyorlar
Nê lajekan ra vaje. Bu oğlanlara söyle
Nê lajekî ra vaje. Bu oğlana söyle
Nê lajekî vanê. Bu oğlanlar söylüyorlar
nêm yarım
nêmcet, -e eksik
nême yarım
nêmserra payîzî [m] birinci yarıyıl (güz dönemi)
nêmserra wesarî [m] ikinci yarıyıl (bahar dönemi)
nêmserre [m] dönem (eğitim-öğretim yılının yarısı)
nêmserre [m] yarıyıl
nêrî [n] eril
nêrîyê qirrike [n] ademelması
nêweş, -e hasta
nêweşîye hastalık
nika şimdi
nikayin, -e şimdiki
nim [n] şey
nimaj [n] namaz
nimite [n] gizli
nimitîye [m] gizli
nimûne [m] misal
nimûne [m] örnek
nîçik [n] bızır
nîçik [n] klitoris
nîjad [n] ırk
nîjadperest, -e ırkçı
nîjadperestîye [m] ırkçılık
Nîjer Nijer
Nîjerya Nijerya
Nîkaragua Nikaragua
nînan [zh] bunlar [zamir]
nînan [zh] bunları [zamir]
nîsane [m] nisan
nîşan [n] işaret
nîşanê persî [n] soru işareti
nîyadayene bakmak
nîyadayene izlemek
nîyadayox, -e bakan
nîyadayox, -e izleyici
nîyade bak
nîzamin, -e düzenli
nîzamin, -e intizamlı
nîzamin, -e nizamlı
no [n] bu [sıfat]
no [n] bu [zamir]
No kar di tewirî beno. Bu iş iki türlü olur.
No lajek vano. Bu oğlan söylüyor
no yo budur
no yo işte
noca bura
noca burası
nogine [m] düve
Norweç Norveç
not [n] not
noter, -e noter
noterîye [m] noterlik
notr nötr
nover-bover bu taraf o taraf
nover-bover bu taraf o taraf
nover-bover bu yaka karşı yaka
nover-bover bu yaka karşı yaka
nover-bover öte beri
nover-bover öte beri
nover-wever bu taraf o taraf
nover-wever bu taraf o taraf
nover-wever bu yaka karşı yaka
nover-wever bu yaka karşı yaka
nover-wever öte beri
nover-wever öte beri
novera-bovera bu tarafta o tarafta
novera-bovera bu tarafta o tarafta
novera-bovera ötede beride
novera-bovera ötede beride
novera-wevera bu tarafta o tarafta
novera-wevera bu tarafta o tarafta
novera-wevera ötede beride
novera-wevera ötede beride
noverên berideki
noverên beriki
nr (numre) no (numara)
numre [n] numara
nuşta [m] yazılı
nuşte [n] yazı
nuşte [n] yazılı
nuşte [n] muska
nuşteke [m] favori
nuştekî, -ye yazılı
nuştene yazmak
nuştiş [n] yazma
nuştîye [m] yazılı
nuştox, -e yazar
nuştox, -e yazan
nuştoxa dramî dram yazarı
nuştoxê dramî dram yazarı
nuştoxîye [m] yazarlık
nute [m] bit yavrusu (yavşak)
nute [m] yavşak (bit yavrusu)
nutike [m] bit yavrusu (yavşak)
nutike [m] yavşak (bit yavrusu)
nutiq [n] nutuk
nutiq dayene nutuk vermek
nûbere [m] genç manda
nûbere [m] yaşı genç olan inek
o [m] o (sifat)
o [m] o [zamir]
O bi xo ame. O bizzat geldi.
O lajek vano. O oğlan söylüyor
o yo işte
o yo odur
obje [n] nesne
ocax [n] ocak
ocaxkor, -e çocuğu olmayan
oda [m] oda
oktobre [m] ekim
Okyanûsya [m] Okyanusya
olacax [n] kaza
Oltî Oltu
Olur Olur
ordege [m] ördek
organîzasyon [n] örgüt
organîzebîyayîş [n] örgütlenme
organîzekerdiş [n] örgütleme
ortax, -e ortak
orte [n] orta
Ortîlî Şenkaya
ortografî imlâ
ortografî yazım
otokrasî [n] otokrasî
otokrat [n], -e otokrat
otonomî [m] otonomi
otonomîst, -e otonomist
otorîte [m] otorite
otorîter, -e otoriter
otorîterîye [m] otoriterlik
oyn [n] hile
oyn [n] numara (hile)
oyn [n] oyun (hîle)
oyniker, -e hilekar
oyniker, -e kurnaz
oyniker, -e numaracı
Ozbekîstan [n] Özbekistan
pa [n] ayak
Pakîstan [n] Pakistan
pakker [n] silgi
paldim [n] kalçanın alt bölümü
pale [m] şeqe [m] bacak
Pali Palu
paliyij, -e Palulu
palîsne [n] uyluk
Panama Panama
panc beş
panc sey beş yüz
pancas elli
pancasin, -e ellinci
pancês on beş
pancin, -e beşinci
pancseyin, -e beşyüzüncü
panda, -ye panda
pankreas [n]
panşeme [n] perşembe
panter, -e panter
papaxan -e papağan
Papua-Gîneya Newîye Papua-Yeni Gine
paqe [m] bacak
par [n] geçen yıl
paragraf [n] paragraf
Paragûay Paraguay
parçe [n] parça
parçeyo edebî [n] edebi parça
parê qine [n] kalçanın alt bölümü
parên, -e geçen yıldan kalma
parên, -e geçen yılki
Parîs Paris
parlamenter, -e mebus
parlamenter, -e milletvekili
parlamenter, -e parlamenter
parlamenterîye [m] milletvekilliği
parlamenterîye [m] parlamenterlik
parlamento [n] millet meclisi
parlamento [n] parlamento
partîye [m] parti
passîf, -e edilgen
Pasûr Kulp
paşna [m] topuk
pawitene savunmak
pawitiş [n] savunma
pawitişo meşrû [n] meşru savunma
pawitox, -e savunucu
payîz [n] sonbahar
payna [m] topuk
paytext [n] başkent
pelîkane [m] pelikan
pelpelike [m] kelebek
penguen, -e penguen
pepûk [n] guguk
peqpeqok [n] çekirge
perdeyê çimî [n] saydam tabaka (gözde)
pere [n] para
perey önceki gün
pereyên, -e önceki günden kalma
pereyên, -e önceki günkü
pereyin, -e önceki günden kalma
pereyin, -e önceki günkü
perperike [m] kelebek
perr [n] kanat
perr [n] kol [II]
perr [n] taraf
perro çep [n] sol kanat
perro çep [n] sol kol
perro çep [n] sol taraf
perro rast [n] sağ kanat
perro rast [n] sağ kol
perro rast [n] sağ taraf
pers [n] soru
persayene sorgulamak
persayîş [n] sorgu
persayîş [n] sorgulama
perso negatîf [n] olumsuz soru
perso pozîtîf [n] olumlu soru
Perû Peru
perwerde [n] eğitim
perwerde [n] öğrenim
perwerde bîyayîş eğitilmek
perwerde kerdiş eğitmek
pesênayîş [n] övgü
pesênayîş [n] övme
pesndayîş [n] övgü
pesndayîş [n] övme
petrol [n] petrol
peyde eştene ertelemek
peydeeştiş [n] erteleme
peyedat [n] artedat
peyên, -e sondaki
peyên, -e sonuncu
peyîke [m] baldır
peyîke [m] incik (baldır)
peymana enternasyonale [m] uluslararası antlaşma
peymana mîyannetewî [m] uluslararası antlaşma
peymane [m] antlaşma
pezkovî, -ye yabankeçisi
pezkovî, -ye yabankeçisi
pêameyîş [n] anlaşma
pêardiş [n] sulh
pêhesnayîş ikaz etme
pêhesnayîş uyarma
pêkerdiş [n] anlaşma
pêlekê çimî [n] gözün aşağısındaki deri
pêrabeste [n] bileşik
pêrabestîye [m] bileşik
pêroyî genel
pêroyî umumi
Pêrtage Pertek
pêşnîyaza qanûnî [m] kanun teklifi
pêşnîyaza qanûnî [m] yasa önerisi
pêşnîyaze [m] öneri
pêşnîyaze [m] teklif
pêveronayîş karşılaştırma
pil-purt eşya
pilar [n] etene (eş)
pilar [n] meşime
pilar [n] son (etene)
Pilemurîye Pülümür
pilike [m] ibik
piling, -e kaplan
pinpinîke [m] kelebek
pirnike [m] burun
piro dayene çalmak (zil vs.)
pirojine [m] kalbur
pisîng, -e kedi
pisperike [m] kelebek
pispor, -e uzman
pisporîye [m] uzmanlık
pişike [m] akciğer
piştî [m] sırt
piştî dayene desteklemek
piştî dayîş yewbînan dayanışma
piştî girewtene desteklemek
piştîdayîş [n] destekleme
piştîgirewtiş [n] destekleme
piştîya yewbînan girewtiş dayanışma
pixawî (zafhûmar) pranga
pîl, -e büyük
pînge [m] sivrisinek
pîpî hindi
Pîran [n] Dicle
pîreboke [m] örümcek
pîrike [m] örümcek
pîyes [n] piyes
pîzange [m] yabanarısı
pîze [n] karın
pîzeyo şenik [n] göbek ile cinsel organ arasındaki bölüm
pol [n] kanat
pol [n] kol [i]
pol [n] kol [II]
pol [n] omuz
pol [n] taraf
polîgon [n] atış yeri
polîgon [n] poligon
polîgon [n] silah atış yeri
polîs, -e polis
polo çep [n] sol kanat
polo çep [n] sol kol
polo çep [n] sol taraf
polo rast [n] sağ kanat
polo rast [n] sağ kol
polo rast [n] sağ taraf
Polonya Polonya
por [n] saç
Portugal Portekiz
pozîtîf, -e olumlu
prefîks [n] önek
program [n] program
propaganda [m] propaganda
psikolojî [n] psikoloji
psikolojîyo edlî [n] adli psikoloji
psikolojîyo edlî [n] adli psikoloji
pudîye [m] dişeti
Pulur Ovacık
puyo kor [n] baykuş
qaf [n] kafatası
qafike [m] baş
qafike [m] kafa
qafîye [m] kafiye
Qahîre Kahire
qame [m] boy
qandê için
qantir [n] katır
qantirleyîr [n] yavru katır
qanûn [n] kanun
qanûn [n] yasa
qanûnî kanuni
qanûnî yasal
qanûno bingeyî [n] anayasa
qapaxê çimî [n] gözkapağı
qaqlîbaze [m] martı
qarangê çimî [n] gözün aşağısındaki deri
qarne [m] karne
qayde [n] kural
qaymeqam, -e kaymakam
Qazaxîstan [n] Kazakistan
qaze [m] hindi
qaze [m] kaz
qazî [m] kadı
qazî, -ye hakim
qazî, -ye yargıç
qazîyîye [m] hakimlik
qazîyîye [m] yargıçlık
qebul kerdene kabul etmek
qedexe [n] yasak
qefesê sênî [n] göğüs kafesi
qefsing [n] göğüs kafesi
qela [m] karga
qelb [n] kalp
qelb [n] yürek
qelema boyaxî [m]qelema erjîjine [m] boya kalemi
qelema erjîjine [m] kurşun kalem
qelema rengine [m] renkli kalem
qeleme [m] kalem
Qeleme kitabî ser o ya. Kalem kitabın üzerindedir
qelemêda sîyaye [m] siyah bir kalem
qelemêka sîyaye [m] siyah bir kalem
qelemtiraşe [m] kalemtıraş
qer kara
qer siyah
qerar [n] karar
qerar dayene karar vermek
qerar dayene karara bağlamak
qerar girewtene karar almak
qerarê tewqîfê xiyabî [n] gıyabi tutuklama kararı
qerarê tewqîfî [n] tevkif kararı
qerarê tewqîfî [n] tutuklama kararı
qerarê tewqîfî yo xiyabî [n] gıyabi tutuklama kararı
qerargehe [m] karargah
qerarname [n] kararname
qereqol [n] karakol
qerpelase [m] karga
qertal [n] kartal
qesa [m] laf
qeseba karaciğer
qeseba sipîye [m] akciğer
qeseba sîyaye [m] karaciğer
qesey kerdene konuşmak
qesîde [m] kaside
Qeter Katar
qetî kesin
qetî bîyene kesinleşmek
qetî kerdene kesinleştirmek
qetîbîyaya [m] kesinleşmiş
qetîbîyaye [n] kesinleşmiş
qetîbîyayîş [n] kesinleşme
qetîbîyayîye [m] kesinleşmiş
qetîkerdiş [n] kesinleştirme
qetîyet [n] kesinlik
qetîyîye [m] kesinlik
qevda destî [n] bilek (el bileği)
qeweyî kahverengi
qeyd [n] kayıt
qeyd kerdene kaydetmek
qeydê xo viraştene kaydını yaptırmak
qeydî (zafhûmar) pranga
qeydkerda [m] kayıtlı
qeydkerde [n] kayıtlı
qeydkerdîye [m] kayıtlı
qeza [m] ilçe
qeza [m] kaza (ilçe)
qeza [n] kaza
Qibris Kıbrıs
qij, -e küçük
qijike [m] karga
qilancik, -e saksağan
qine [m] anüs
qine [m] göt
qine [m] kıç
qine [m] makat
qineste [n] kalça
qineste [n] sağrı
qiral [n] kral
qiralîça [m] kraliçe
qirawile [m] karga
qirîncele [n] kurbağa
qirkerdiş [n] katliam
qirkerdiş [n] soykırım
qirpiçike [m] gırtlak
qirrike [m] boğaz
Qirxizîstan [n] kırgızistan
qisa [m] laf
qisa [m] söz
qisey kerdene konuşmak
Qisle Nazımiye
qita [m] kıta
qîlp [n] köpekdişi
qîlp [n] köpekdişi
qoqe [m] baş
qoqe [m] kafa
qorr [n] uyluk
qorrik [n] kalça
qorrik [n] sırt
qotike [m] baş
qotike [m] kafa
Qowancîyan Kovancılar
Quddus Kudüs
qula pirnike [m] burun deliği
qula vinî [m] burun deliği
qula zince [m] burun deliği
quling, -e turna
qulî hindi
qumqumike [m] semender (bir cinsi)
qurnaz kurnaz
ramitene ser hücum etmek
ramitene ser saldırmak
ramî [zh] apış arası kılları
rast sağ
rastnuştiş [n] imlâ
rastnuştiş [n] yazım
raver ileri
raverşîyayîş ilerleme
raverşîyene ilerlemek
rawe [m] kip
raweya fermanî [m] emir kipi
raweya ganîyîye [m] gereklik kipi
raweya şertî dilek-şart kipi
raweya şertî [m] şart kipi
raweya waştişî [m] istek kipi
ray dayene oylamak
raydayîş [n] oylama
redîfe [m] redif
Refahîye Refahiye
referandum [n] referandum
rehet! rahat! (emir)
rehn [n] uyluk
rektor, -e rektör
rektorîye [m] rektörlük
rep-tep gürültü patırtı
rep-tep pat küt
reqe [m] sukaplumbağası
rew erken
rewşa îstîsnayî [m] olağanüstü durum
rewşa îstîsnayî [m] olağanüstü hal
rewşe [m] durum
rewşe [m] hal
rexne [n] eleştiri
rexne kerdene eleştirmek
rexnekerdiş [n] eleştirme
rey defa
rey kez
rey kere
rey-rey arasıra
rey-rey bazen
reyê bir kere
reyê bir kez
reyê-di reyî bir iki defa
reyê-di reyî bir iki defa
reyê-di reyî bir iki kere
reyê-di reyî bir iki kere
reyê-di reyî bir iki kez
reyê-di reyî bir iki kez
reyke bir kere
reyke bir kez
rez, -e seçkin insan
rê -e
rêxistine [m] örgüt
rêze [m] sıra (dizi)
rêze [m] satır
rêzile [m] zincir
rêzilkî zincirleme
Riha Urfa
rişke [m] bit yumurtası (sirke)
rişke [m] sirke (bit yumurtası)
rîpel [n] sahife
rîpel [n] sayfa
rîwayete [m] rivayet
Rîyad Riyad
ro xo nayene itiraf etmek
roj [n] güneş
rojawan [n] batı
roje [m] gün
roje [n] oruç
rojhelat [n] doğu
Roma Roma
roman [n] roman
romankî romansal
romannuştox, -e romancı
romantîk, -e romantik
romantîzm [n] romantîzm
Romanya Romanya
roniştiş [n] celse
roniştiş [n] oturum
roqila [m] bağırsak
roqila barîye [m] incebağırsak
roqila barîye [m] incebağırsak
roqila kore [m] körbağırsak
roqila kore [m] körbağırsak
roqila pîle [m] kalınbağırsak
roqila pîle [m] kalınbağırsak
roqila qine [n] göden
roqila qine [n] rektum
roxonayîş [n] itiraf
rubaî [m] dörtlük
rubaî [m] rübai
Rûsya Rusya
Rûsyaya Sipîye Beyaz Rusya
Rwanda Ruanda

<<<<<< ÖNCEKİ —– SONRAKİ >>>>

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Türkiyede Ehliyet sınavlarında bugüne kadar sorulmuş en salak sorular:)

Aşağıda Türkiyede ehliyet sınavlarında bugüne kadar sorulmuş en salak soruları bulacaksınız. inanıp inanmakta konusunda özgürsünüz ama tüm soruların gerçekten sorulduğunu...

Kapat