Nasıl Müslüman Olduk? | İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı – Erdoğan Aydın

Erdoğan AydınGöçebe yaşamı bırakıp yerleşik yaşama geçmiş ve ticaretle uğraşmakta olan Araplar arasında kısa zamanda egemenlik sağlayan İslamiyet, göçebe Araplar arasında aynı etkinlikle benimsenmeyecekti.
Kısa zamanda Arap Yarımadası’nın iki temel ekonomik ve kültürel merkezinde egemen olmasından dolayı her ne kadar ona tâbi olmuş görünseler de, göçebe Arapların (Bedevilerin) İslamiyet’le olan bağları pamuk ipliğinden farksızdı.
İşte bu pamuk ipliği Hz. Muhammed’in ölümünün (632) hemen akabinde kopuyordu. Özellikle Bedevi Araplar, kendi içlerinden çıkacak yeni peygamberlere inandıklarını açıklayıp onların etrafında toplanmaya başlayacaklardı.

Devamı…Nasıl Müslüman Olduk? | İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı – Erdoğan Aydın

İslamlaşmanın, Türkler Üzerindeki Kültürel Etkileri, Müslümanlaşmak Türk toplumunu Nasıl Etkiledi?

Kolaylıkla yanıtlanabilen bir soru değil bu. Ancak şu ana kadarki irdelemelerimiz ve diğer bilgilerimiz ışığında soruya çok da olumlu yanıtlar vermek mümkün görünmemektedir.
Esasen salt İslamiyet’in ve salt onun Türk toplumuna etkileri sorunu da değildir bu. Tarihsel olarak insanlığın belli bir gelişim düzeyine tekabül eden dinler, genel olarak insanlığın bilimsel ve entelektüel gelişimi, evrensel kardeşliği, demokratik hoşgörü ortamı, eşitlik ve özgürlük başta olmak üzere temel insan haklarının gerçeklik kazanması açılarından önemli oranlarda engelleyici bir işlev görmüşlerdir. Dinler ile insanlığın gelişimi arasındaki ilişkiye değgin bilimsel gözlem, hu gerçeğin büyük bir açıklıkla görülmesini sağlar.

Devamı…İslamlaşmanın, Türkler Üzerindeki Kültürel Etkileri, Müslümanlaşmak Türk toplumunu Nasıl Etkiledi?

Yayılmacılığın Başlangıcı ve Kürtlerin Müslümanlaştırılması – Erdoğan Aydın

Önemli Arap tarihçilerinden Belazuri, bu İslami yayılmaya sürecinin bütünü açısından Kürt coğrafyasında ciddi bir direnişten söz eder. Bu sürecin başlangıç dönemindeki komutanlardan Utba ibn Farkad, “Kürtlere karşı savaşmış, pek çoğunu öldürmüş ve Ömer’e Azerbaycan’a kadar olan bölgeyi fethettiğini bildirmiştir”; ancak göreceğimiz gibi fethin halka içselleştirilmesi için, sonraki yüzyıllara yayılacak daha pek çok direnişin göğüslenmesi ve ezilmesi gerekecektir. Samgan, Darabad gibi barışçıl yollarla ele geçirilen, yani kendisi teslim olan yerler de dahil halk, şeriatın Müslüman olmayanlara kelle vergisi uygulaması nedeniyle haraca bağlanıp psikolojik olarak aşağılanacaktır. Nitekim “İbni Haldun, Utba ibn Farkad’ın Kürtleri kırıp, halkı haraç ödemek zorunda bıraktığını”[13] saptar.

Devamı…Yayılmacılığın Başlangıcı ve Kürtlerin Müslümanlaştırılması – Erdoğan Aydın