Komünizmin Babası Marx ve Anarşizmin Babası Bakunin – Murray Bookchin

“Hâlâ senin dostun olup olmadığımı soruyorsun. Evet, sevgili Marx, her zamankinden fazla dostunum, çünkü zamanında ekonomik devrim yoluna sapıp hepimizi seni takip etmeye davet ettiğinde ve milliyetçiliğin, salt siyasi girişimciliğin dar yollarına sapardan eleştirdiğinde ne kadar haklı olduğunu şimdi her zamankinden daha iyi anlıyorum…”

Devamı…Komünizmin Babası Marx ve Anarşizmin Babası Bakunin – Murray Bookchin

“Gerçeklerin karsısında yalanlar degil inançlar var” Nietzscheci Anarşizm ve Siyasal Kültür İhtimali

NietzscheYazar olarak yaşamının son zamanlarında, Nietzsche kendisini bir “afet adamı” olarak tarif eder. Başka bir yerde ise kendi döneminden “toplumun geç ve son derece ıslah edilmiş bir hali” olarak söz eder.Modernlik ve kendisinin modernlik içindeki rolüyle ilgili bu düşüncelerin gerisindeki akıl yürütme, yazarlığının ilk döneminden sonra kaleme aldığı insanlık ve insanlığın ortak çıkmazları üzerine yazılarının bağlamını biçimlendirir. Nietzsche’nin geleneksel değer sistemlerinin gücünün geri çekilişi olarak tanıklık ettiği şey, çağını bir “atomistik devrim”, anlamlı davranışın parametrelerini tanımlamış siyasal ve kültürel ikonların özsel bir erozyonu açısından nitelemeye sevk eder.

Devamı…“Gerçeklerin karsısında yalanlar degil inançlar var” Nietzscheci Anarşizm ve Siyasal Kültür İhtimali

Devlet ve anarşizm: Marksist devlet teorisi ve anarşistlerin itirazları – Ozan Tekin

DevletSosyalistler de anarşistler gibi devletsiz bir toplumda yaşamak ister. Egemen sınıfın ideologlarının iddialarının aksine, antropolojik çalışmalar bunun mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Hatta insanlık, son birkaç bin yıl haricinde, yüz binlerce yıllık tarihinin ezici çoğunluğunu devletsiz toplumlarda yaşayarak geçirdi. Demek ki devlet ezelî ve ebedî bir kurum değil. Öte yandan devlet, İngiliz sosyalist John Molyneux’nün ifadesiyle, “bir gün anarşistlerin gelip bize niçin gereksiz olduğunu açıklamasını beklediğimiz ‘kötü bir fikir’ veya ‘yalnızca bir hata’ da değil”. Devlet, belli ekonomik ve toplumsal koşullar altında ortaya çıkmıştır. Bu koşullar, üretici güçlerin geldiği belli bir seviyede, toplumun çıkarları uzlaşmayan farklı sınıflar temelinde bölünmesidir. Bu koşullar ortadan kalkmadan devletten kurtulmak da mümkün değildir.

Devamı…Devlet ve anarşizm: Marksist devlet teorisi ve anarşistlerin itirazları – Ozan Tekin

Otorite Üzerine – Friedrich Engels: Adlarını değiştirdiklerinde, değiştirdiklerini sanıyorlar

Bazı sosyalistler, son zamanlarda, otorite ilkesi diye adlandırdıkları şeye karşı düzenli bir haçlı seferine girişmişlerdir. Şu ya da bu eylemin otoriter olduğunu söylemek onu mahkum etmeye yetmektedir. Bu özet davranış biçimi o denli kötüye kullanılmıştır ki, soruna biraz daha yakından bakmak bir zorunluluk olmuştur. Sözcüğün burada kullanıldığı anlamda otorite, şu demektir: bir başkasının iradesinin bizimkine dayatılması; öte yandan otorite, boyuneğmeyi öngörür. Bu iki sözcük kulağa hoş gelmediğinden ve bunların temsil ettikleri ilişki boyuneğdirilen taraf için kabul edilebilir olmadığından, sorun, bundan kurtulmanın bir yolu olup olmadığı, -mevcut toplam koşullar veri olarak alındığında- bu otoritenin artık bir anlam taşımayacağı ve bunun sonucu olarak da, yok olmak zorunda kalacağı bir başka toplumsal sistemin yaratıp yaratamayacağımızdır. Bugünkü burjuva toplumun temellerini oluşturan iktisadi -sınai ve tarımsal- koşulları incelediğimizde, bunların, yalıtılmış eylemlerin yerine, gittikçe bireylerin birleşik eylemlerini koyma eğilimi taşıdıklarını görürüz.

Devamı…Otorite Üzerine – Friedrich Engels: Adlarını değiştirdiklerinde, değiştirdiklerini sanıyorlar

Post Modern Çağda Anarşist Ahlak – Dave Baxter

Anarşizm, kendini insan özgürlüğünün etik ideallerine derin bir bağlılıkla tanımlamaya çalışır. Geleneksel olarak bu, hareketin gücünün en büyük kaynağı olarak kabul edilir. Anarşistler radikal eleştirilerini, modern devletin idari mekanizmaları ve kanun koyucuların insanlara uyguladıkları yıpratma temelli baskıcı yöntemleri üzerine kurarlar. Özgür insan doğasının ifade edilmesini etkili bir şekilde ezebilmek için devlet baskısı, bürokratik otoriterim, ekonomik sömürü, ailevi ve cinsiyetçi egemenlik gibi araçları içeren bir mekanizma oluşturur. Bu nedenle anarşistler devamlı olarak bu mekanizmanın süratli bir şekilde tarihin tozlu sayfalarına gömülmemesi gerektiğini savunurlar.
Öte yandan bu ahlaki idealler sıklıkla anarşizmin en büyük zayıflığının da kaynağı olarak algılanmıştır. Böylece hem sağdan hem de soldan gelen bu düşmanca eleştiriler anarşizmin özgürlük anlayışı ve söylemini ahlaki yetersizlik ve sosyal düzensizlikle eşitlemeye çalışarak anarşizmin tutumunu önemsizleştirmeye çabalamaktadırlar. Onlara göre anarşizm felsefesi kaos ve karışıklığı savunmaktadır ve böylece, ciddi teorik ve pratik değerlendirmeleri hak etmediğinden kolaylıkla gözerdi edilebilir.

Devamı…Post Modern Çağda Anarşist Ahlak – Dave Baxter

Anarşizm Üzerine Notlar – Noam Chomsky | “Geniş kapsamlı her doktrine aynı kuşkuyla yaklaşmalıyız”

Gerçekten, pek çok yorumcu, anarşizmi, ütopik, biçimsiz, ilkel, ya da karmaşik bir toplumun gerçekleriyle uyuşmaz bularak bir kenara iter. Oysa, soruna farklı bir argümanla yaklaşmak ve şunu ileri sürmek de mümkün: Tarihin her aşamasında, otorite ve baskının güvenlikten, veya yaşamı idame ettirebilmekten, ya da ekonomik gelişimden kaynaklanan gereksinimler dolayısıyla belki bir donem meşruluk kazanmış, fakat bugün maddi ve kültürel yetersizliği azaltmak yerine bunu artırır hale gelmiş biçimlerini yıkıp ortadan kaldırmak zorundayız.

Devamı…Anarşizm Üzerine Notlar – Noam Chomsky | “Geniş kapsamlı her doktrine aynı kuşkuyla yaklaşmalıyız”

Anarşizm nedir? Temel Kavramlar, Köken ve Gelenekler

“Anarşi” ve “anarşizm” kelimeleri Yunanca an (“-sız”, olumsuzluk eki) archos (“yönetici”)kelimesinden türemiştir. Bu yüzden anarşizm en genel anlamı ile yönetimin gereksiz olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği yönündeki inanç ve düşüncedir. “Anarşi” kelimesi, pek çok anarşistin kullandığı biçimiyle kaos veya anomi anlamına gelmez, gönüllü toplumsal ilişkilere dayanan bir toplumu ifade eder.

Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşi, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.

Devamı…Anarşizm nedir? Temel Kavramlar, Köken ve Gelenekler