Tag Archives: Türklerin Müslüman Oluşu

Nasıl Müslüman Olduk? | İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı – Erdoğan Aydın

Erdoğan AydınGöçebe yaşamı bırakıp yerleşik yaşama geçmiş ve ticaretle uğraşmakta olan Araplar arasında kısa zamanda egemenlik sağlayan İslamiyet, göçebe Araplar arasında aynı etkinlikle benimsenmeyecekti.
Kısa zamanda Arap Yarımadası’nın iki temel ekonomik ve kültürel merkezinde egemen olmasından dolayı her ne kadar ona tâbi olmuş görünseler de, göçebe Arapların (Bedevilerin) İslamiyet’le olan bağları pamuk ipliğinden farksızdı.
İşte bu pamuk ipliği Hz. Muhammed’in ölümünün (632) hemen akabinde kopuyordu. Özellikle Bedevi Araplar, kendi içlerinden çıkacak yeni peygamberlere inandıklarını açıklayıp onların etrafında toplanmaya başlayacaklardı.

Gök-Tanrı’dan Şah-ı Merdan’a, Orta Asya’ dan Anadolu’ya Türklerde Halk İslamı – Irene Melikoff

Türk aşiretleri arasında İslamın yayılması ve Türkler’in bu yeni inanışa yönelişleri, dervişlerle birlikte tüccarların önemli rol oynadıkları uzun bir gelişim süreci sonucunda olmuştur. Oluşum, Orta Asya’da yaşam buldu ve Türkçe konuşulan bütün bölgelere yayıldı.
Türkler’in, aslında İrani kökenli olan ülkelere, örneğin Türkistan ve Maveraünnehir’e yerleşmeleri, Orhun Türk İmparatorluğu’nun yıkılışı ve 19. yüzyılda Kırgızlar tarafından şimdiki Moğolistan’dan sürülen Uygurlar’ın çöküşü sonunda olmuştur. Türkçe konuşan topluluklar, aralarında önemli kültürel bir yere sahip Soğdanlar’ın da bulunduğu İrani halkla karıştılar.

Türklerin Müslümanlaşmasının Siyasal Biçimlenişi – Erdoğan Aydın

Talaş Savaşı sonrası Türkler her ne kadar Müslüman olmuyorsa da artık İslam imparatorluğunun etki alarmdadırlar. Aralarında adı konulmayan bir denge kurulmuştur. Ancak Talaş sonrasında İslam imparatorluğunda da ciddi güç kaymaları başlamıştır. Araplar giderek genişleyen iç çatışmalarının da sonucu olarak yayılma güçlerinin sınırlarına varmışlardır. Bırakalım Türkleri kılıç zoruyla dize getirecek konumdan uzaklaşmalarını, egemen oldukları topraklarda bile gerçek iktidar konumundan uzaklaşmışlardır; yerel otoritelerin kendi bağımsızlıklarını ilan ettikleri, dinsel ve din dışı avaklanmaların ve kanlı iç savaşların görülmemiş boyutlara çıktığı, paralı köle askerlerin merkezi iktidarda büyük bir etkinlik kurmaya başladığı, özede içten içe çürümeye başlayan bir imparatorluk durumuna girmektedirler. Hilafetin ve Arapların gücü ise, İslamiyet’in neden olduğu ideolojik hegemonya sayesinde henüz sürmektedir.

Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi 1461-1583 – Heath W. Lowry

Princeton Üniversitesi öğretim üyelerinden, Tarihçi Prof. Heath W. Lowry “Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi 1461-1583” adlı kitabında, Trabzon şehrine ait 1486, 1523, 1553 ve 1583 tarihli tahrir defterleri inceleyerek  bir demografi tarihi çalışması sunuyor.İlk baskısı 1981 yılında yapılan ve  29 yıl sonra, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş olan bu eserde; 15. yüzyılda, nüfusu neredeyse tamamen Hıristiyan ve Rum olan bu kentin 1461 yılında Osmanlı’nın hakimiyetine geçişinin ardından neler yaşadığı, Osmanlı kaynakları eşliğinde adım adım izleniyor. Aradan geçen yüzyıl içinde sürgün ve iskân politikaları, dönemin savaşları ve gerginliklerinin arasında şehir nüfusunun çoğunluğunun nasıl Müslümanlaşıp Türkçe konuşan bir halk haline geldiği sorusuna cevap aranıyor.

Türkler Ne Zaman, Nasıl Müslüman Oldular | Dinin Türkler Üzerindeki Etkisi (III)- Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Nasıl Avrupa’da Hristiyan Havarileri ve Ayos’ları Cermen ve ilh. barbarlarının önce elebaşlarını (din ve idare şeflerini) kazanıp, çökmüş Roma medeniyeti tertibinde birer “Kral” uydurmaya başladılarsa, tıpkı öyle, İslam Aziz’leri, Derviş’leri, Bilginileri “Kafir” Türklerin ulularından, Han’larından işe başladılar. Avrupa tarihi ile Asya tarihi paraleldi. Cermenlerin Hristiyan oluşları ile Türklerin Müslüman oluşları aynı determinizme uyuyordu. Aradaki tek fark, İslamlığın Hristiyanlıktan 622 yıl sonra başlamasında toplanıyordu. Türkler, Cermenlerden 900 yıl sonra, evrencil sistem durumuna girmiş bir tek Tek tanrılı dine giriyorlardı.

Türkler hangi dinden vazgeçip, ne zaman Müslüman oldu? Kılıç zoruyla Müslüman olduklarını neden gizliyorlar?

Günümüzde İslam dininin ilk olarak Türklere ne şekilde ve hangi şartlarda geldiği pek bilinmez, bilinmesi de  istenmez. Ancak, bu topraklarda yaşayan bir çoğumuzun bilmediği, ya da bilmek istemediği bu tarih, aslında ders diye anlatılan o taraflı tarihi hikayelerden daha önemli olduğu kesin. Türklerin ders kitaplarında  Müslümanlaştırılmaları ile ilgili 670’li tarihlere dayanan bilgiler maalesef okullarda  anlatılmadığı gibi, resmi tarih; Türklerin Müslümanlığa geçişinin kendi istekleri ile olduğunu belirtiliyor. İslam’ın Türklere zorla kabul ettirilmeleri ile ilgili 670’lerden başlayarak 740’lara kadar uzanan tarihin gerçekte anlatılmamasının nedenlerini, bu süreci gözden geçirince anlamak mümkündür. İşte bu kayıp 70 yılın tarihine  İslami kaynaklardan, Taberi ve Zekeriya Kitapçı gibi İslami tarihçi ve yazarların kaynaklarına dayarak Ömer Malik’in kaleme aldığı makaleyi  aşağıdan okuyabilirsiniz.

Reklam Linkleri |  kore dizileri  |  pdf kitap indir