“Gü­zel bir dün­ya­da ya­şa­mak is­ti­yor­sa­nız siz de ….” Hoşgör Köftecisi – Orhan Veli

Si­ze bu ya­zım­da üç ma­sa­lı bir ba­lık­çı mey­ha­ne­sin­de gör­dü­ğüm bir dün­ya­dan bah­se­de­ce­ğim. İşi­niz dü­şer, bil­me­di­ği­niz bir semt­te ka­lır­sı­nız. Ye­mek za­ma­nı geç­miş, kar­nı­nız acık­mış­tır. “Bir aş­çı dük­kâ­nı bul­sam da iki lok­ma bir şey ye­sem,” der­si­niz.

Devamı…“Gü­zel bir dün­ya­da ya­şa­mak is­ti­yor­sa­nız siz de ….” Hoşgör Köftecisi – Orhan Veli

Orhan Veli: Der­ler ki in­ti­har bir ira­de işi­dir. Ben bu­na inan­mı­yo­rum. İn­ti­har bir ira­de­siz­lik­tir

Ki­mi­le­ri der­ler ki in­ti­har bir ira­de işi­dir. Ben bu­na inan­mı­yo­rum. İn­ti­har bir ira­de­siz­lik­tir. Dün­ya­da­ki güç­lük­le­ri ye­ne­bi­len, o ira­de­yi gös­te­re­bi­len kim­se ko­lay ko­lay ölü­me ra­zı ol­maz. Ölü­me ra­zı olan, hiç­bir şey­le ce­del­le­şe­me­yen, bu sa­vaş­ta bü­tün ümitle­ri­ni kay­be­den ki­şi­dir.

Devamı…Orhan Veli: Der­ler ki in­ti­har bir ira­de işi­dir. Ben bu­na inan­mı­yo­rum. İn­ti­har bir ira­de­siz­lik­tir

“Hep­si­ni de sev­dim, hep­si­ni de has­ret­le ha­tır­la­dım” Denize Doğru – Orhan Veli

Bir yıl de­niz gör­me­sem bir hoş olu­rum. He­le bir de ba­har gel­mez mi, bu­ram bu­ram yo­sun ko­ku­la­rı tüt­me­ye baş­lar bur­num­da. Bu ko­ku­yu ilk ola­rak bir ka­ra şeh­rin­de, bir ba­har sa­ba­hı, oku­la gi­der­ken duy­mu­şum­dur.

Devamı…“Hep­si­ni de sev­dim, hep­si­ni de has­ret­le ha­tır­la­dım” Denize Doğru – Orhan Veli

Orhan Veli Konuşuyor: Okur-ya­zar­la­rı hal­ka doğ­ru gö­tü­ren bir ede­bi­yat is­te­rim

“Bu­gün­kü dün­ya­da ço­ğun­lu­ğu fa­kir halk teş­kil edi­yor. De­mek ki ede­bi­yat da on­la­rın ede­bi­ya­tı ola­cak­tır. Kah­ra­ma­nı­nı onun için­den se­çe­cek, ha­ya­tı­nı o ha­ya­tın için­den ala­cak ve ara sı­ra onun me­se­le­sin­den bah­se­de­cek­tir.”

Devamı…Orhan Veli Konuşuyor: Okur-ya­zar­la­rı hal­ka doğ­ru gö­tü­ren bir ede­bi­yat is­te­rim

“Bü­tün ıs­tı­rap­lar aşk­tan do­ğu­yor…” Baharın Ettikleri – Orhan Veli

Bir ya­zı yaz­mak is­ti­yor­dum. Kâ­ğı­dı ka­le­mi al­dım, ta­ra­ça­ya çık­tım. Ta­ra­ça de­di­ğim, otur­du­ğum ote­lin en üst ka­tın­da. Ha­va da do­mu­zu­na gü­zel. Ilık bir mart gü­ne­şi, ilik­le­ri­ne ka­dar ısı­nı­yor in­san. Böy­le ha­va­lar, kış son­la­rın­da, çok ki­şi­le­ri me­sut eder.

Devamı…“Bü­tün ıs­tı­rap­lar aşk­tan do­ğu­yor…” Baharın Ettikleri – Orhan Veli

“Günler su gibi geçer; her şey birdenbire olur” Garip’çilerin İlk Şiirleri – Cemal Süreya

Oktay Rifat, doğa içinde nesnelerin birbirleriyle ve insanla hısımlık bağlarının farkına varmış, üstünde bir an düşünmeye fırsat bulamadan sevivermiştir her şeyi; işi aceledir; günler su gibi geçer; her şey birdenbire olur. İlk şiirlerde, hayat karşısında büyük bir hayranlıkla doludur Oktay Rifat.

Devamı…“Günler su gibi geçer; her şey birdenbire olur” Garip’çilerin İlk Şiirleri – Cemal Süreya

Orhan Veli: 2 yaşında gurbete çıktım, 20 yaşında sefalet çekmesini öğrendim

Orhan VeliDaha ufak yaşta tarih, edebiyat kitapları okurdum. Yaşıma göre hayli ağır olan bu eserlerin de edebiyata hevesim üzerine bir tesiri olmuş olabilir. Gene bu yaşlarda yazı yazmağa başladım. İlk zamanlar ‘yalnız şiir değil başka tarz yazılar da yazıyordum.

“Çok âşık oldum. Hiç evlenmedim…”

Devamı…Orhan Veli: 2 yaşında gurbete çıktım, 20 yaşında sefalet çekmesini öğrendim