“Gü­zel bir dün­ya­da ya­şa­mak is­ti­yor­sa­nız siz de ….” Hoşgör Köftecisi – Orhan Veli

Si­ze bu ya­zım­da üç ma­sa­lı bir ba­lık­çı mey­ha­ne­sin­de gör­dü­ğüm bir dün­ya­dan bah­se­de­ce­ğim. İşi­niz dü­şer, bil­me­di­ği­niz bir semt­te ka­lır­sı­nız. Ye­mek za­ma­nı geç­miş, kar­nı­nız acık­mış­tır. “Bir aş­çı dük­kâ­nı bul­sam da iki lok­ma bir şey ye­sem,” der­si­niz.

Devamı…“Gü­zel bir dün­ya­da ya­şa­mak is­ti­yor­sa­nız siz de ….” Hoşgör Köftecisi – Orhan Veli

Orhan Veli: Der­ler ki in­ti­har bir ira­de işi­dir. Ben bu­na inan­mı­yo­rum. İn­ti­har bir ira­de­siz­lik­tir

Ki­mi­le­ri der­ler ki in­ti­har bir ira­de işi­dir. Ben bu­na inan­mı­yo­rum. İn­ti­har bir ira­de­siz­lik­tir. Dün­ya­da­ki güç­lük­le­ri ye­ne­bi­len, o ira­de­yi gös­te­re­bi­len kim­se ko­lay ko­lay ölü­me ra­zı ol­maz. Ölü­me ra­zı olan, hiç­bir şey­le ce­del­le­şe­me­yen, bu sa­vaş­ta bü­tün ümitle­ri­ni kay­be­den ki­şi­dir.

Devamı…Orhan Veli: Der­ler ki in­ti­har bir ira­de işi­dir. Ben bu­na inan­mı­yo­rum. İn­ti­har bir ira­de­siz­lik­tir

“Hep­si­ni de sev­dim, hep­si­ni de has­ret­le ha­tır­la­dım” Denize Doğru – Orhan Veli

Bir yıl de­niz gör­me­sem bir hoş olu­rum. He­le bir de ba­har gel­mez mi, bu­ram bu­ram yo­sun ko­ku­la­rı tüt­me­ye baş­lar bur­num­da. Bu ko­ku­yu ilk ola­rak bir ka­ra şeh­rin­de, bir ba­har sa­ba­hı, oku­la gi­der­ken duy­mu­şum­dur.

Devamı…“Hep­si­ni de sev­dim, hep­si­ni de has­ret­le ha­tır­la­dım” Denize Doğru – Orhan Veli

Orhan Veli Konuşuyor: Okur-ya­zar­la­rı hal­ka doğ­ru gö­tü­ren bir ede­bi­yat is­te­rim

“Bu­gün­kü dün­ya­da ço­ğun­lu­ğu fa­kir halk teş­kil edi­yor. De­mek ki ede­bi­yat da on­la­rın ede­bi­ya­tı ola­cak­tır. Kah­ra­ma­nı­nı onun için­den se­çe­cek, ha­ya­tı­nı o ha­ya­tın için­den ala­cak ve ara sı­ra onun me­se­le­sin­den bah­se­de­cek­tir.”

Devamı…Orhan Veli Konuşuyor: Okur-ya­zar­la­rı hal­ka doğ­ru gö­tü­ren bir ede­bi­yat is­te­rim

“Bü­tün ıs­tı­rap­lar aşk­tan do­ğu­yor…” Baharın Ettikleri – Orhan Veli

Bir ya­zı yaz­mak is­ti­yor­dum. Kâ­ğı­dı ka­le­mi al­dım, ta­ra­ça­ya çık­tım. Ta­ra­ça de­di­ğim, otur­du­ğum ote­lin en üst ka­tın­da. Ha­va da do­mu­zu­na gü­zel. Ilık bir mart gü­ne­şi, ilik­le­ri­ne ka­dar ısı­nı­yor in­san. Böy­le ha­va­lar, kış son­la­rın­da, çok ki­şi­le­ri me­sut eder.

Devamı…“Bü­tün ıs­tı­rap­lar aşk­tan do­ğu­yor…” Baharın Ettikleri – Orhan Veli

“Günler su gibi geçer; her şey birdenbire olur” Garip’çilerin İlk Şiirleri – Cemal Süreya

Oktay Rifat, doğa içinde nesnelerin birbirleriyle ve insanla hısımlık bağlarının farkına varmış, üstünde bir an düşünmeye fırsat bulamadan sevivermiştir her şeyi; işi aceledir; günler su gibi geçer; her şey birdenbire olur. İlk şiirlerde, hayat karşısında büyük bir hayranlıkla doludur Oktay Rifat.

Devamı…“Günler su gibi geçer; her şey birdenbire olur” Garip’çilerin İlk Şiirleri – Cemal Süreya