KAN GRUPLARININ AKTARIMI: ANNE VE BABA RH+ POZİTİF İKEN ÇOCUK RH- NEGATİF OLABİLİR Mİ?

78529

Kan grupları anne ve babadan çocuklarına Mendel kanunlarına göre genetik olarak aktarılır. Buna göre anneden 1 ve babadan 1 gen çocuğa aktarılır. Bu Mendel çaprazlaması ile açıklanabilir: yandaki tabloda A pozitif bir anne ile B pozitif bir babanın çocuklarında görülebilecek kan grupları verilmiştir. AB, A, B ve O kan grubundan çocuklar dünyaya gelebilir.

Eğer anne veya baba AA ise buna homozigot (anneden ve babadan gelen genlerin aynı karakterde olması) denir. AO gibi bir gen dağılıma ise heterozigot (anneden ve babadan gelen genlerin farklı karakterde olması) denir. Homozigot anne ve homozigot bir babanın çocukları aynı kan grubundan olacaktır. Yan yana gelen iki gen için baskınlık (dominantlık) veya çekiniklik (resesiflik) söz konusudur. Baskın gen çekinik genin özelliklerini baskılar ve onun özelliklerini örter. A B O sisteminde A ve B baskın O ise çekiniktir. Dolayısıyla kişi AO ise O çekinik kalır ve kişi A grubu olarak belirlenir. O grubunun özellikleri ancak OO durumunda ortaya çıkar.

Genotip: Kişinin taşıdığı gen yapısını ifade eder. A grubu bir insanın genotipi AA veya AO dır.
Fenotip: Kişinin baskın genler dolayısı ile ortaya çıkan görünümü ifade eder. Genotipi AO olan bir bireyin fenotipi A’ dır. Bir kişinin kan grubundan bahsederken onun fenotipinden bahsediliyor demektir.
Rh sisteminde de Mendel genetiği kuralları geçerlidir. Dolayısıyla Anne ve baba Rh pozitif olsalar bile çocukları Rh negatif olabilir.

Mendel çaprazlamasında;

Çiftlerden birinin AB grubunda olduğu durumlarda çocukların 0 kan grubunda olma ihtimali yoktur.

Çiftlerden birinin 0 grubunda olduğu durumlarda çocukların AB kan grubunda olma ihtimali yoktur.

AB grubu bir çiftin çocukları, ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin çocuklarının AB ya da 0 kan grubu olma ihtimalleri yoktur.

Her ikisi de 0 grubunda olan bir çiftin çocukları da 0 kan grubuna sahip olur.

Her ikisi de AB grubunda olan bir çiftin çocukları ya A, ya B ya da AB kan grubuna sahip olur.

Biri A, diğeri B grubunda olan bir çiftin çocukları A, B, AB ya da 0 kan grubunda olabilir.

O grubu ile AB grubu bir çiftin çocukları her zaman ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin AB ya da 0 grubu çocukları olamaz.

Yukarıdaki bu kalıtım şekillerinin gerçekleşmesi anne, baba ve bebeğin kan gruplarının doğru olarak belirlenmesine bağlıdır. Klinik uygulamalarda kan grubunun yanlış belirlenmesine ve anne ve babanın kafasında soru işaretleri doğmasına ender olarak rastlanabilmektedir. Adli tıpta babalık tayini için tek başına kan gruplarına güvenilmez. Bu durumlarda çok daha ileri incelemeler mevcuttur.

KAN UYUŞMAZLIĞI NEDİR?

Kan uyuşmazlığı anne kanında çocuğun kan grubuna karşı gelişen antikorların çocukta hastalık yapmasıdır.
Gerek AB0 gerekse Rh sisteminde anne ile çocuk arasında kan uyuşmazlığı görülebilir. AB0 uyuşmazlığı Rh uyuşmazlığına göre daha sık görülmesine rağmen daha iyi seyreder, sarılık daha ender görülür, çocukta kalıcı hastalık yapma riski daha azdır, nadiren bebeğin kanının değişmesi gerekir. Rh uyuşmazlığı ise daha nadir görülür ancak kötü seyirlidir; sıklıkla sarılık yapar, çoğunlukla bebeğin kanının değişmesi gerekir, iyi tedavi edilemezse kalıcı arazlara yol açar veya ölümle sonuçlanabilir.
Rh negatif annenin Rh pozitif çocuğu olursa uyuşmazlık söz konusudur. Rh negatif bir annenin Rh pozitif bir çocuğu olması için baba Rh pozitif olmalıdır. Ancak şu da bilinmelidir ki Rh pozitif bir baba ile Rh negatif bir anneden Rh negatif bir çocuk da doğabilir. Böyle bir durumda uyuşmazlık yoktur. Diğer taraftan annenin Rh pozitif çocuğun Rh negatif olduğu durumda da uyuşmazlık söz konusu değildir.
Annenin Rh negatif babanın Rh pozitif olduğu durumlarda gebeliğin dikkatli takibi ile her hangi bir risk olmaksızın sağlıklı bebekler doğar.
Gebelik takibinde annenin kanında normalde olmaması gereken anti-Rh (anti-D) araştırılır, bu teste indirek coombs testi denilir. Doğum sonrası bebekte anneden geçen antikorların aranmasına ise direk coombs testi denilir.
Tedavide amaç annenin Rh antikorları oluşturmasını engellemektir. Bunun sağlamak için kan grubu Rh negatif ve eşi Rh pozitif olan gebelere 28. haftada anti-D (Rhogam) iğnesi yapılır. Doğumdan sonra bebeğin kan grubu pozitif ise ilk 72 saat içinde yeniden anti-D yapılmalıdır. Düşük, dış gebelik, kürtaj gibi durumlarda da müdahaleyi takiben anti-D yapılır.
Sonuç olarak kan uyuşmazlığı şüphesi olan çiftlerin (Rh negatif anne ve Rh pozitif baba) çocuk sahibi olma konusunda endişeye kapılmamaları gerekir; itinalı gebelik takibi ve gerekli tedavi ile normal sağlıklı bebekleri olmaması için hiçbir neden yoktur.


Kan Gruplarının Keşfi:

Kan transfüzyonlarının, kan grupları hakkında hiçbir bilgi olmadığı halde önceleri başarıyla sürdürülmesi dikkat çekicidir. Landois 1875’de köpek kanının başka bir cinsin kanı ile karıştırıldığında 2 dk. içerisinde hemen daima lizise (hücre parçalanması) neden olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmadan haberdar olan Karl Landsteiner 22 kişide yaptığı çalışmada eritrosit ve serum arasındaki reaksiyonları tarif ederek 1901’de sonuçlarını yayınlamıştır. Landsteiner önceleri A, B, C olmak üzere üç kan grubu tanımladı. Sonraki yıl öğrencileri olan DeCastello ve Sturli 155 kişiyi kapsayan daha geniş bir çalışma ile kan grup sistemini A, B, O, AB olarak tanımladılar (1902). (19. yy’ın ikinci yarısında Alman bir doktorun şu sözleri şaşırtıcı değildi. Koyun kanı nakletmek için üç tane koyuna ihtiyaç vardır; ilki kanı alınan, ikincisi kanın nakledilmesine müsaade eden, üçüncüsü ise nakli gerçekleştiren olarak). 1922’de Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden Landsteiner 1930 yılında Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmüştür.

Diğer kan grup sistemleri tanımlanmadan neredeyse yarım yüzyıllık bir zaman geçmiş ve 1939’da Phillip Levine tarafından sunulan bir olgu ile Rhesus (Rh faktörünün bulunduğu maymunun adı) faktörünün varlığına dikkat çekilmiştir. Sonraki birkaç yıl içerisinde yapılan benzer çalışmalarla yeni antijen sistemleri tanımlanmıştır.

Kan Grupları :

Alyuvarlarda (eritrositlerde) bulunan antijen çeşidine göre kan grupları belirlenir. A, B, AB, O olmak üzere 4 ana kan grubu vardır.

A grubu; eritrosit yüzeyinde A antijenini, plazmada B antikorunu taşır.
B grubu; eritrosit yüzeyinde B antijenini, plazmada A antikorunu taşır.
AB grubu; eritrosit yüzeyinde hem A hem B antijenini taşır. Plazmada antikor taşımaz.
O grubu; eritrosit yüzeyinde antijen taşımaz, ancak plazmada hem A hem B antikorunu taşır.

Bu antijenlerin yanı sıra Rh(D) faktörü denilen özel bir antijen daha vardır. Rh faktörünün varlığında Rh pozitif (+), Rh faktörünün yokluğunda Rh negatif (-) olarak tanımlanır.

AB kan grubu; genel alıcı olarak bilinir. Ancak taşıdığı antijenlere, diğer kan gruplarında antikor mevcut olduğu için pratikte uygulanmaz.

O kan grubu; genel verici olarak bilinir. Diğer kan gruplarında bulunan antijenlere karşı taşıdığı antikorlar sebebiyle pratikte uygulanmaz.

Ancak nadir durumlarda O kan grubu alyuvarlar (eritrositler) genel verici olarak kullanılabilir. Yine aynı şekilde AB grubu plazma (içinde alyuvarların(eritrosit) olmaması koşuluyla) genel verici olarak plazma da kullanılabilir. ,

Temelde kullanılan kan nakil yöntemi alıcı ve verici kan gruplarının aynı olmasıdır. Kan gruplarının aynı olmasına rağmen; kan nakli öncesinde çapraz karşılaştırma (cross matching) adı verilen bir test yapılarak, uygunluğuna karar verilir.

KAN GRUPLARI

İnsan kan grupları arasındaki farklılık 1900’lerin başlarında ABO sisteminin bulunması ile anlaşılmıştır. 1940’ların başlarında ise Rh faktörü bulunmuştur.

ABO sisteminde kan gruplarının farklılığını sağlayan 2 antijen vardır; bunlar eritrositlerin yüzeyinde bulunur ve A, B harfleri ile gösterilirler. Eritrositlerin yüzeyinde ya ayrı ayrı A, B yada birlikte (AB) bulunurlar veya eritrositlerin yüzeyinde hiç antijen bulunmaz buna 0 denilir.

Eritrosit hücrelerinin yüzeyindeki antijenlere karşı oluşmuş antikorlar kanda ve dokularda bulunmaktadır.

Antikor ve antijen karşı karşıya gelirlerse birbirlerine bağlanırlar ve küçük çökelmeler oluşur. Bu olaya aglütinasyon denilir. Örneğin eritrositlerinde A antijeni taşıyan birinin kanında anti-B antikoru vardır; bu kişiye anti-A antikoru verilirse bu antikor A antijeni ile birleşerek kümeleşmeye yol açar. Aynı şekilde kan grubu AB olan birinin eritrositlerinde A ve B antijeni vardır; bu kişinin kanında ise antikor yoktur.

Bu prensiplerden yararlanılarak kan grubu tespiti yapılmaktadır. Eritrositlerinde antijen olmayan birinin kanı anti-A ve anti-B antikorları içeren test serumları ile karıştırıldığında hiçbir çökelme olmaz; bu kişinin kan grubu 0’dır. Aynı şekilde eritrositlerinde B antijeni olan birinin kanı anti-A serumu ile karıştırıldığında çökelme olmazken anti-B serumu ile karıştırıldığında çökme oluşur; bu kişinin kan grubu da B’dir. Bu çökelmeler sayesinde kan grubu tespit edilmiş olunur.

AB0 dan Başka Kan Grup Sistemi Var mı?

Eritrositlerin yüzeyinde 300 den fazla antijen saptanmıştır. 21 farklı kan grubu sistemi vardır. Bunlar içinde pratikte kullanılan iki sistem vardır ABO ve Rh sistemi.

Rh sistemi nedir?

Eritrositlerin yüzeyinde yer alan bir diğer antijen grubudur. Bu grupta C, D, E, c, e olmak üzere 5 antijen vardır. D antijeni en fazla bağışıklık uyandırandır. Toplumun %85’i D + dir, yani Rh + dir. %15 ise bu antijeni taşımaz yani Rh negatiftir.

Lütfen soru sormadan önce aşağıda cevaplanmış  yorumları okuyunuz.   

229 Yorumlar

 1. iki b kan grubunun birleşmesinden a grubu çoçuk olurmu…grupların negatifliği veya pozitifliği farketmez
  B RH-/BRH-
  B RH+/BRH+
  BRH-/BRH+ BU KAN GRUPLARININ BİRLEŞMESİNDEN A RUBU ÇOÇUK OLUMU..ÇOK ÖNEMLİ…LÜTFEN

  CEVAP:
  Kan grubu anne ve babadan ayrı ayrı gelen genler tarafından tayin edildiği için anne ve baba aynı kan grubuna bile sahip olsalar, çocuk farklı gruptan olabilir.

  Bireyin kan grubu anne ve babasından kalıtımla aldığı özellikler sonucu belirlenir. Mendel’in kalıtım kanunlarına göre Rh(+) bir erkek ile Rh(-) bir kadından doğacak çocuğun kan grubunun Rh(-) olma olasılığı %50’ye kadar varabilir. Rh uygunsuzluğu yaratan tek durum babanın Rh(+), annenin de Rh(-) olmasıdır.

  İkisi de Rh(-) olan çiftin hiçbir zaman Rh(+) çocukları olamaz. İkisi de Rh(+) olan bir çiftin hem Rh(-) hem de Rh(+) çocukları olabilir.

  ABO gruplarının kalıtımı:

  0 grubu ile AB grubu bir çiftin çocukları her zaman ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin AB ya da 0 grubu çocukları olamaz.

  0 grubu ile 0 grubu bir çiftin her zaman 0 grubu çocukları olur.

  AB ve AB gruplarının birleşmesinden hiç bir zaman 0 grubu çocuk doğmaz. A; B ya da AB grubu çocuk doğar.

  A ve B gruplarının birleşmesinden A; B, AB ya da 0 grubu çocuk doğabilir.

  AB kan grubuna sahip birisi hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman 0 kan grubu çocuğu olmaz.

  0 kan grubu hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman AB kan grubu olan bir çocuğu olmaz.

 2. SÜREKLİ SORUYORUM AMA NET BİR CEVAP ALAMADIM BU GÜNE KADAR 2 B GRUBUNUN BİRLEŞMESİNDEN A POZİTİF ÇOCUK OLURMU
  O İLE B NİN BİRLEŞMESİNDEN A GRUBU ÇOCUK OLURMU
  LÜTFEN ÖNEMLİ NET BİR CEVAP LÜTFEN

  Merhaba
  Sorunun cevabı “çok net olarak” ilk yoruma cevap olarak yazılmış zaten.

  Lütfen yorum yazmadan önce siteye üye olunuz. Sonra gerçek bir mail adresi yazınız ve o mail adresinize gelen gerekli açıklamaları okuyunuz.

 3. merhabalar..benim kan gurubbum 0 rh negatif nişanlımın kan gurubu da a rh pozitif..bayanın o rh negatif olunca çocuk sorunu yaşıcağını söyüyolar hep acaba yaşarmıyım?

  Cevap:
  Sorun olmaz çünkü; kan uyumsuzluğu, AB0 gruplarında olsa da çok önem taşımamakla birlikte, Rh(+) erkekle, Rh(-) kadının çocuklarında ortaya çıkmaktadır. Eğer çocuk baba gibi Rh(+) kan taşırsa annenin kanında oluşan bağşıklık maddeleri çocuğun kanına zarar verir. Bu, çoğu zaman ilk gebelikte sorun yaratmaz, gebelik sayısı arttıkça, eğer her doğumdan sonra gerekli ilaç uygulanmazsa sorun olmaya başlar. Bu nedenle her çiftin çocuk yapmaya karar vermeden önce, ya da gebelik oluşur oluşmaz kan gruplarını belirletmeleri ve sonucu doktorlarıyla görüşmeleri yararlı olacaktır.

 4. iyi akşamlar annem o rh + babam o rh+ ben a rh + annemin kangurubu kesin olarak biliyorum babamın kangurubunu ise pasaportunda gördüğüm için biliyorum annem babamın kesin olarak o olduğunu söylüyor babam 32 yıldır yurt dışında yaşıyor ve pasaportunu sürekli kullanıyor pasaportunda kan gurubunun yanlış yazılma ihtimali yok gibi 31 yaşındayım ve babamla görüşmüyoruz bu şüphe beni çok üzüyor annemin de üzülmesini istemiyorum ama ufakta olsa böyle durumların yaşanabileceğini söylüyor annem ona göre mucize gibi birşey

 5. İYİ AKSAMLAR BABAMIN KAN GRUBU B RH+ ANNEMINKI A RH+ ABILERIMINKAN GRUBU B RH +, ABLALARIMIN KAN GRUPLARI A RH+ BENIM KAN GRUBUM 0 RH + BUNUN NEDENINI MERAK EDIYORUM… SIMDIDEN CEVABINIZ ICIN TESEKKUR EDERIM HAYIRLI AKSAMLAR

 6. Kan grubum anne ve babamdan neden farklı?
  Kan gruplarının kimliğini belirleyen iki antijenik yapı vardır. Bunlara kan gruplarının `adı` ve `soyadı` diyelim. Bunların değişik şekillerde bir araya gelmesi ile temel olarak 8 farklı kan grubu ortaya çıkar. Bunlar; A RH(+), A RH(-), B RH(+), B RH(-), AB RH(+), AB RH(-), 0 RH(+), 0 RH(-) olarak sıralayabiliriz. Sıralamaya uymayan ara gruplar olsa bile, onlar konumuzun dışındadır. Genler belirler Önce `adından` başlayalım anlatmaya. Bir insanın kanının adını; yani A, B, AB ya da 0 olacağını anne ve babasından aldığı genler belirler. O insanda hem annesinden, hem de babasından aldığı iki gen bir arada bulunur. Örneğin annesinden A, babasından 0 grubu gelmiş olsa bile; genetik yapısı A0 olduğu halde, çocuğun grubu A olur. Çünkü A grubu daha baskındır. B grubu için de, aynı şeyler geçerlidir. Anne ve babasından B alıp BB olan ya da birinden B, diğerinden 0 alıp B0 olan kişinin kan grubu B`dir. Ancak anne ya da babasından A, diğerinden B grubu geliyorsa; her iki grup da baskın olduğundan, çocuğun kanı AB grubu olur. 0 olmasının tek yolu; her iki taraftan da 0 grubunun gelmesi ile mümkündür.Olasılık çok!Şimdi birisi çıkıp, “Annem A, babam B, ben nasıl 0 olmuşum?” derse, ona yukarıda yazdıklarımızı bir daha hatırlatmak gerekir. Anne A`dır ama A0`dır. O da annesinden A, babasından 0 almıştır. Baba da B0`dır ve çocuklarına her ikisi de 0`larını vermiştir. Bu durumda anne A, baba B, çocuk 0 olabilir. RH faktörü ise kan grubunun `soyadıdır` ve yine anne ile babadan gelen genlerce belirlenmektedir. Birinden (+) diğerinden (-) gen gelirse, çocuk (+) olur. Negatif olmanın tek yolu; her iki taraftan da genlerin negatif olarak gelmesidir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, sorularınızın cevabını kendiniz de bulabilirsiniz.

 7. benim kan grubum 0 rh+eşimin A rh+çocuğumunki 0 rh- nasıl oluyor ??

  Cvp:
  Yukardaki yazı bunu anlatıyor zaten:)

 8. annem 0RH- babam ise ARH+ BENİM KAN GRUBUM İSE ARH+ EĞER BENİM KAN GRUBUM 0RH- OLSAYDI SAKATMI OLACAKTIM ANNEMLE BABAMIN BU UYUŞMAZLIĞI GELECEKTE ÇOCUKLARIMI ETKİLERMİ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  Cvp:
  Hayır sakat olmanızı sağlayan birşey yok.
  Annenle baban arasında kan uyuşmazlığı yok. Olsa bile torunları etkilemez.

 9. annemim kan grubu 0 rh(+) babamın ise A rh (+) ben kan grubuma baktırdığımda A rh (-) negatif olduğunu söylediler. bana imkansız geldi ve 3 değişik yerde baktırdım fakat benimki negatif bu doğal mıdır negatif olma olasılığı çok düşük değil miydi yada neden negatif:? cevap için şimdiden teşekkürler…

  cvp:
  Rh sisteminde de Mendel genetiği kuralları geçerlidir. Dolayısıyla Anne ve baba Rh pozitif olsalar bile çocukları Rh negatif olabilir.

 10. a rh+ anne ile ab rh+ babanım cocuğu a rh- olabilirmi? ayrıca örneklerinizde – olmanın tek yolu 2 tarafında – olması diyosunuz iki tarafta + olursa cocuk – olabılırmı? not: anne AO baba:AB

  Cvp:
  Sorunuzla ilgili açıklamalı yazı
  http://www.cafrande.org/?p=1168

 11. ıyı bayramlar benim kan grubum ab rh pozitif eşiminkide aynı bizim çoçugumuzda bir problem olurmu tesekkür ederim iyi akşamlar

  Cvp:
  İyi akşamlar. Yok herhangi bir problem olmaz.

 12. A grubu Rh+ anne ve A grubu Rh+ babadan hangi kan grubu çocuk doğma ihtima vardır.Birde A grubu Rh+ anne ve
  AB grubu Rh+ babadan hangi kan grubu çocuk olama ihtimali vardı
  Açık net bir cevap verirseniz çok sevinirim. teşekkürler…

  Cvp:
  Yukardaki taplo ve yazıda bu sorunun da cevabı var.

 13. Ben Aslı Yılmaz soruma yukarıdaki tabloda sorunun cevabı var demişsiniz .İnceleyip okuyorum ama tam emin olmak istiyorum lütfen bana cevap verin.İki A grubu Rh+ çiftin birleşmesinden B grubu Rh+ bir bebek dünyaya gelmesi olasılığı ne kadardır yada varmıdır böyle bir olasılık. Bekliyorum cevabınızı teşekkürler

 14. A pozitif bir anne ile B pozitif bir babanın çocuklarında görülebilecek kan grupları; AB, A, B ve O’dır.
  Anne ve baba Rh pozitif olsalar bile çocukları Rh negatif olabilir.
  olma “olasık yüzde kaç?” gibi bir önemi olmayan soruları cevaplamıyoruz.

 15. A grubu Rh+ anne ve babanın çocuğunun B grubu olabilir mi? teşekkürler.

  Cvp:
  Hayır olmaz, muhtemelen üçünden birinin kan grubuna yanlış bakılmış kan grubu A (veya alt grupları A) değildir.

  Arh + (pozitif) anne babanın çocukları A ve 0 kan grubu olabilir.

 16. cevabınız için teşekkürler ancak bişey daha sormak istiyorum
  kan grubumun alt grubunu nasıl öğrenebilirim alt grup nedemektir?
  Şimdiden teşekkürler..

 17. Cvp:
  Rica ederiz.
  Yani herkes tarafından bilinen a, b ab, ve 0 grupları dışında olan diğer kan alt grupları (A1,A2,gibi) var ki bunlar yalnızca organ nakli gibi özel durumlarda bakılır.

 18. bana tekrar cevap yazdığınız için teşekkürler..benden bıkmadıysanız bişey daha sormak istiyorum..alt grup dediğiniz AO veya AA olmuyo yani kimse organ nakli durumu olmadan alt grubunu öğrenemiyo sadece net olarak dört gruptan hangisi olduğumuzu biliyoruz….peki nasıl diyebiliyoruz ki iki A grubu rh+ çiftin bebekleri B grubu rh+ olmaz diye ….genelde böyle oluyo da çok nadir farklı bir gruptan bebek doğuyor diyemi bunu diyebiliyoruz gerçekten çok merak ettiğim bir konu olduğu için soruyorum beni mazur görün teşekkürler….

  cvp:
  Lütfen daha fazla ayrıntı için bu alanda size yardım edecek bir uzmana danışın. Hergün bu tür yüzlerce soru geliyor bu kadar ayrıntılı cevap vermeye çalışırsak başka bir şey yapamayız. Teşekkürler.

 19. babamın kangurubu A Rh(+ ) annemın kan gurubu A Rh (+) benım kan gurubum O Rh (+) cıkıyor .olabırı mı?

  cvp: evet olabilir

 20. anne A grubu Rh+ baba A grubu Rh+ bu çiftin bebeği
  B grubu Rh+ olurmu?.. Olursa hangi durumlarda olur
  teşekkürler…

  Cevap:
  Aslı hanım,
  Daha önce zaten sormuşsunuz, bizde 15. yorumda cevaplamışız.
  şimdi bu soruyu silsek benim niye yorumum siliniyor diye yazacaksınız:)

 21. Yok valla yazmazdım:) Ya inanın amacım sizi meşgul etmek değil sadece EMİN OLMAK. Ne olurki bidaha cevap verseniz:) Diğer cevapta alt grup falan dediğiniz için kafam karıştı belkide bidaha duymak istedim sizden…
  teşekkürler..
  Çiftin ikiside A grubu Rh+ bebek B grubu Rh+ olurmu 🙂 çok teşekkür…

  Cevap:
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 87,9
  A Rh (-) » % 5,9
  0 Rh (+) » % 5,9
  0 Rh (-) » % 0,4

 22. BENİM KAN GURUBUM ARH- ESİMİN ARH+ BEBEGİMİN O GURUBU KAN UYUSMAZLIGIMDAN ASI VURDULAR DOGUMUMUN 2 GÜNÜ BEBEGİMİN O OLMASI NORMAL Mİ

  Cvp:
  Normal değil. Anne ve baba gerçekten A grubundan ise çocuğun kan grubunun O olmaması lazım.
  Kan uyuşmazlığı gebe anne ile bebeği arasındaki Rh uygunsuzluğuna verilen addır. Rh uygunsuzluğu, gebelikte ya da kan naklinde Rh(-) bir kişinin Rh(+) kan ile teması sonucu oluşan bir alerjik reaksiyondur. Anne’nin kan grubunun Rh(-), babanın kan grubunun Rh(+) olduğu durumlarda eğer bebeğin kan grubu Rh(+) olmuş ise anne ile bebeğin arasındaki kan bağı nedeniyle bebekten anneye geçen alyuvarlar belli bir oranı geçtiğinde annenin kanında bu duruma karşı antikor oluşur. Oluşan bu antikor göbek kordonu yoluyla bebeğe geçer ve bebeğin kanındaki alyuvarları parçalar. Bu da bebekte hızlı bir alyuvar yıkımına ve dolayısıyla anne karnındaki bebekte aşırı bir kansızlık ile buna bağlı olarak kalp yetmezliğine ve vücutta su birikmesine yol açar. Doğum sonrasında ise bütün bunların üstüne sarılık eklenir. Hem annede hem de bebekte meydana gelebilecek bu rahatsızlıklar tedavi edilmediği taktirde öldürücü olabilir ya da kalıcı sakatlığa neden olabilir. Bu rahatsızlıga Eritroblastosis fetalis denir.

 23. a rh pozitif 0 rh pozitif den a rh kan grubu neden olur

  Cvp: yukarıdaki yazıda bu anlatılıyor zaten:)

 24. anne A rh(+) Baba A(-) olup çocuk B(-) olabilir mi?

  Cvp:
  Arkadaşlar lütfen soru sormadan önce yukarıda sorulmuş soruları ve cevapları gözden geçirin.
  Bu sorunun cevabı 15. yorumda verilmiş.
  Teşekkürler.

 25. anne ve baba B rh (+) çocuktaki olası kan grupları ne olur?

  Yukarıda bulunan yazı ve yorumlarda cevap var.

 26. A Rh pozitif ile ARh pozitifin cocuklarının kanı n e olur?

  Cevap
  15 yorumda bu soruya cevap verilmiş.

  Not: Lütfen soru sormadan önce önceki soru ve cevaplara bakınız.

 27. A – baba, B + anneden B + çocuk olmaz diye bir yerde okumuştum.Bunun yanlış olması gerekir diye düşündüm.Sizce böylemidir.

  Cvp:
  Muhtemelen yanlış yazmışlar. A baba, B anneden B rh (+ veya -) çocuk olabilir

 28. merhabalar benim annem A Rh+ babamda aynı A Rh+ bir de abim var o da A Rh+ ama ben 0 Rh+ böyle bişey olması genetik anlamda mümkün mü? lütfen acil cevap verin. çünkü ben başka şeyler düşünüyorum

 29. Bu soru zaten daha önce sorulmuş. cevap 15. yorumda var.
  Lütfen soru sormadan önce yukarıda cevaplanmış soruları gözden geçirin.

  Not:Bu yorumdan sonra karşılığı yukarıdaki yazıda veya cevaplanmış sorular içerisinde olan yorumlara cevap verilmeyecek, yorumlar yayınlanmayacaktır.
  Teşekkürler…

 30. Anne A – Rh (+) Baba A – Rh (+) çocoğun kanı 0 Rh (-) olabilirmi

  Cvp:
  Bu soru zaten yukarıda sorulmuş ve cevap yazılmış.

 31. annemin kan grubu 0 rh – babamın kan grubu 0 rh + benim kan grubum ise b rh + bunun olma ihtimali var mı? cvp yazarsanız cok sevınırım…

 32. Mehtap Hanım 1. Yorumda bu soruya şöyle cevap vermişiz.
  ABO gruplarının kalıtımı:
  0 grubu ile 0 grubu bir çiftin her zaman 0 grubu çocukları olur. durumlarına göre – veya + olabilir
  0 grubu ile AB grubu bir çiftin çocukları her zaman ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin AB ya da 0 grubu çocukları olamaz.
  AB ve AB gruplarının birleşmesinden hiç bir zaman 0 grubu çocuk doğmaz. A; B ya da AB grubu çocuk doğar.
  A ve B gruplarının birleşmesinden A; B, AB ya da 0 grubu çocuk doğabilir.
  AB kan grubuna sahip birisi hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman 0 kan grubu çocuğu olmaz.
  0 kan grubu hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman AB kan grubu olan bir çocuğu olmaz.

 33. bundan kendı basıma bı anlam cıkarmaya korktum acıkcası bole bı ıhtımalın olmadıgını ben de gorebılıordum ama bı uzman olarak cvp vermenızı ıstedım.ben anne ve babamın kan grubundan eminim ve kendiminkinden de;ciddi anlamda üzülmem gereken bi durum söz konusu o zaman…

  Merhaba Mehtap Hanım,
  Önceki yorumları okursanız alt gruplardan söz etmiştik. Bu belirtiklerimiz geneli kapsıyor. Onun için siz bu konuda daha detaylı bilgi için bir uzmana danışın.
  Bebek doğduğunda belirlenen kan grubu anne ve babasının kan gruplarına göre olması gerekenden farklı olursa bu durumda en muhtemel neden üç kişiden birinin kan gruplarının yanlış bakılmış olmasıdır. Bu duruma nispeten sık rastlanır ve kan grupları yeniden belirlendiğinde yanlış ortadan kalkar.

 34. merhaba
  anne b rh+ baba 0 rh+ bunların a rh+ grubundan çocukları olabilir mi?

  cevap:

  1900′de Landsteıner tarafından keşfedilen ABO sistemi göre olma ihtimali çok düşük.

  ABO gruplarının kalıtımı:

  0 grubu ile AB grubu bir çiftin çocukları her zaman ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin AB ya da 0 grubu çocukları olamaz.

  0 grubu ile 0 grubu bir çiftin her zaman 0 grubu çocukları olur.

  AB ve AB gruplarının birleşmesinden hiç bir zaman 0 grubu çocuk doğmaz. A; B ya da AB grubu çocuk doğar.

  A ve B gruplarının birleşmesinden A; B, AB ya da 0 grubu çocuk doğabilir.

  AB kan grubuna sahip birisi hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman 0 kan grubu çocuğu olmaz.

  0 kan grubu hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman AB kan grubu olan bir çocuğu olmaz.

  Yukarıdaki bu kalıtım şekillerinin gerçekleşmesi anne, baba ve bebeğin kan gruplarının doğru olarak belirlenmesine bağlıdır. Klinik uygulamalarda kan grubunun yanlış belirlenmesine ve anne ve babanın kafasında soru işaretleri doğmasına ender olarak rastlanabilmektedir. Adli tıpta babalık tayini için tek başına kan gruplarına güvenilmez. Bu durumlarda çok daha ileri incelemeler mevcuttur.

 35. annemin kan grubu 0 RH(+) babamın kan grubu ise ARH(-)dir benim kan grubum ise ARH(+)dir bana bilgi verirseniz sevinirim bunun olma ihtimali var’mı

  cvp:
  evet var tabii
  Anne adayı ve baba adayı ikisi de O ise, bebek O olmak zorundadır.
  Bir taraf A, diğer taraf B ise bebekte tüm kan grupları söz konusu olabilir.
  Her iki taraf A ise bebek B ve AB, iki taraf B ise bebek A ve AB olamaz, ancak O olabilir.
  Her iki taraf AB ise bebek O olamaz, diğer gruplar olabilir.
  Her iki taraf (-) ise bebek (+) olamaz.
  Her iki taraf (+) ise bebek hem (+) hem (-) olabilir.
  Bir taraf (+), diğer taraf (-) ise bebek hem (+), hem (-) olabilir.

 36. anne ve baba pozitif grubuna dahil olan bi bebek doğumdan sonra anneyle kan uyuşmazlığı yaşayabilirmi bu normal bi durummu ?

  acil olarak cvp verirseniz çok mutlu olucam..

  Cvp:
  Nasıl yani?
  Anne baba pozitif (+)
  Çocuk ?

 37. bi önceki sorunun cvbını okumamıştım ama sanırım benim için kalınlaştırıldı son iki satır..evet sorduğum sorunun cavabı orda var..

  peki anne baba pozitif iken bebeğin kan grubu negatif olunca bu anneyle bebek arasında kan uyuşmazlığı olarakmı tanımlanıyo ?

  cvp:
  Kan uyuşmazlığı anne ile bebeği arasındaki Rh uygunsuzluğuna verilen addır. Rh uygunsuzluğu, gebelikte ya da kan naklinde Rh(-) bir kişinin Rh(+) kan ile teması sonucu oluşan bir alerjik reaksiyondur. Kan uyuşmazlığı Rh ve ABO uyuşmazlığı olarak iki farklı şekilde oluşmaktadır.
  Tedavi
  Kan uyuşmazlığında amaç annenin Rh pozitiflere karşı antikor oluşturmasını engellemektir. Bu nedenle kan grubu Rh(-) eşi Rh (+) olan gebelere 28. haftada anti-D iğnesi yapılmalıdır. Bu ilaçlara halk arasında uyuşmazlık iğnesi adı verilir. Doğumdan sonra bebeğin kan grubu pozitif ise ilk 72 saat içinde yeniden anti-D yapılmalıdır.

 38. benim sorum biraz daha farklı benim kan grubum o rh+ eşimin kan grubu o rh+ ve biz dayı hala çocuklarıyız ve bize sürekli doğabilecek bir cocugumuzum kalıtsal bir hastalıga maruz kalabileceği söyleniyor cocuk yapmaya korkuyoruz sizce biz ne yapmalıyız genel olarak nasıl bir yol izlemeliyiz belli bir test var mıdır?

  Cevap:
  Bu yazının son bölümünü okumanızı öneririz http://www.cafrande.org/?p=3736

 39. benim kanım a rh -, eşimin 0 rh – çocuğumuzun kanı 0 rh + bu mümkünmü

  cvp:
  Evet

 40. cevabınız için teşekkür ederim. yukarıda vermiş olduğunuz cevaplarda rh- ile rh- , rh+ olamaz yazmışsınız. benim çocuğumun nasıl rh+ olacağını basit bir şekilde yazarsanız sevinirim.

  Cvp:
  Yukardaki genellemeler istisnai olmayan yani olma ihtimali yüksek olan durumlar için geçerlidir.
  Candle’ın yazdığı ihtimallere göre Rh faktörü (+) olma olasılığı çok düşük bir ihtimalde bile olsa var.
  Bu durum annenin, hem de babanın genotip olarak Rr şeklinde bir Rh faktörüne sahip olması durumunda olabilir. Yani anne ve babanın genotipi heterozigot Rh – ise anne ve babadaki negatif genler birleşerek Rh+ bir birey doğabilir. Belirttiğimiz gibi bu istisnai bir durumdur.

 41. Yukarıda bulunan yazı içinde cevabı olan veya yorum olarak yanıtlanan sorulara tekrar cevap verilmemektedir.
  Eğer sorduğunuz soru yayınlanmıyor ise bu sorunun cevabı zaten verilmiş demektir. Dolayısıyla yazı ve yorumları -yeniden- gözden geçirmenizi öneririz.

 42. Neslihan mrb ,Anne ve babanın kan grupları doğru ise, ki ikiside söylediğin gibi 0RH ise ;senin A-B-AB olma olasılığın yok. yani ya annenin yada babanın kan grubu yanlış yada aklına gelen o şüpheni doğruluyor.Umarım yanlış yazılmıştır ikisiden birirnin kan grubu.
  Bir olasılık daha var
  sen kendi kan grubundan eminmisin?
  Neslihan, mendel kanunlarına göre 0-0 kan gruplarından doğacak cocuklar %100 0 kan grubudur.Bu işte bir yanlışlık var bence .
  Dr.cengiz

 43. merhabalar benimde sormak istediğim bir sorum var annemin A rh + babamın B rh + benim A rh – bunda herhangi bir sorun yoktur öyle değil mi ? Şimdiden teşekkürler.

  cvp:
  Evet sorun yok.

 44. merhaba hocam benim kan gurubum a rh (+) nişanlımın kanı a rh (-) birbirimiz çok seviyoruz ama çoçuklarımız sakat dogar diye korkuyoruz lütfen bize yardım edin

  cevap:
  Merhaba Uğur,
  Korkacak bir şey yok.
  Annenin Rh negatif babanın Rh pozitif olduğu durumlarda gebeliğin dikkatli takibi ile her hangi bir risk olmaksızın sağlıklı bebekler doğar.
  Rh negatif annenin Rh pozitif çocuğu olursa uyuşmazlık söz konusudur.
  Rh pozitif bir baba ile Rh negatif bir anneden Rh negatif bir çocuk da doğabilir. Böyle bir durumda uyuşmazlık yoktur.

 45. anne 0rh(+) baba 0rh(-) olursa çocok a rh(+) olabilirmi ?

  cvp:
  Evet. hem rh(+) hemde rh(-) olabilir

 46. iyi günler hocam sorum şöyle benim kanım B rh negatif eşimin O pozitif çocukların O pozitif olurmu?

  Cvp:
  Evet Olabilir

 47. babanın kan gurubu arh- anneninki 0rh+ çocuğun ise arh+ dır normalmidir

  cvp:
  Evet.

 48. İki Brh kan grubu birleşiminde negatif yada pozitif A grubu çocuk olamaz. ebeveynlerden biri B diğeri 0rh olsa dahi A ve B baskın genler olduğu için A kan grubu yoktan var olamaz , biyerden çıkamaz
  Çaprazlamaya göre;
  Brh + Brh birleşiminden –>
  heterezigot olarak düşünsek dahi..
  Bo + Bo –> çaprazladığımızda Brh, Bo-fenotipi B olur , tekrar heterezigot Bo-fenotipi B olur , ve 0 rh kan grubu çocuk olabilir ancak . Yani %25 homozigot olarak baskın B kan grubu, %50 heterezigot olarak baskınlığından ötürü Brh olan kan grubu , %25 ise 0rh kan grubu zigot oluşabilir. Arh kan grubu birey oluşması imkansızdır . negatiflik yada pozitifliğin ana grubun belirlenmesinde etkisi yoktur.. Birleşimin ardından antikorlara göre negatiflik yada pozitiflik oluşur.

  İki negatif bireyden pozitif birey oluşamaz fakat iki pozitif bireyden Negatif olarak bir zigot oluşabilir. Belirli bi Antikorun varlığı + , yokluğu – ‘tir kan grubundaki temellik

 49. slm ben hatıce lutfen bılgısı olan bı arkadasım benı aydınlatabılırmı cok rıca edıyorum yazıcagım kelımelerı kımse tasnıf etmez ama ınsanlar hata yapabılıyo bazı konularda kımse bana kızmasın ne olur konuma gelınce ben 0 rh negatıf esım ıse 0 rh pozıtıf bırde benım sevgılım var o da A rh pozıtıf sımdı ben hem esımle hem sevgılımle bırlıkte oldum ltf kızmayın yaptım bı hata ıste allah affetsın ne dıyım cahılım ıste ve sevıyorum :(( benım merak ettıgım sey cocuk kımden olucak egerkı sevgılımden se kanda ne GRUP CIKAR cıkıcak anlasılırmı bu kandan esımden olup olmadıgı bebegın.. ltf rıca edıyorum bılgı verın kafayı yıcem affedın yaptıgım yanlıs ama oldu bebek te 1 ay 2 haftalık 🙁 aldırmak ta ıstemıyorum 1 cocugum olucak..

 50. Gruplara göre;
  Her ikisi de 0 grubunda olan bir çiftin çocukları da 0 kan grubuna sahip olur.
  AB grubu bir çiftin çocukları, ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin çocuklarının AB ya da 0 kan grubu olma ihtimalleri yoktur.
  Her ikisi de AB grubunda olan bir çiftin çocukları ya A, ya B ya da AB kan grubuna sahip olur.
  Biri A, diğeri B grubunda olan bir çiftin çocukları A, B, AB ya da 0 kan grubunda olabilir.
  Çiftlerden birinin AB grubunda olduğu durumlarda çocukların 0 kan grubunda olma ihtimali yoktur.
  Çiftlerden birinin 0 grubunda olduğu durumlarda çocukların AB kan grubunda olma ihtimali yoktur.

  Rh faktörüne göre;
  Annenin Rh(-) babanın ise Rh(+) olduğu bir çiftin çocukları Rh(-) de Rh(+) da olabilir.
  İkisi de Rh(-) değere sahip olan bir çiftin çocukları hiçbir zaman Rh(+) olmaz.
  İkisi de Rh(+) değere sahip olan bir çiftin çocukları hem Rh(-) hem de Rh(+) değere sahip olabilir.

 51. merhabalar baba ab rh- anne b rh- o rh – çocugu olma durumu varmı.eğer böyle bır durum olursa bunun bı açıklaması varmı yoksa tıbben bunun kesın ve kesın olma durumu yok mu.iyi günler

  cvp:
  Sizden önceki yoruma yazdığımız cevapta bu sorunun yanıtı var

 52. ben 6 aylık hamileyim bnm kan grubum 0rh pozitif eşimin brh pozitif ilk çocugumuzun brh pozitif 2. çocugumun kan grubu ne olabilir.keswin olarak cevapınızı bekliom tşkrlr…

 53. merhaba annem ab ,babam o benim kan grubum o. mendel caprazlamasina gore bu imkansiz fakat cok ufakta bir ihtimal olsa anne veya babnin direk kan grubunu alma ihtimali varmidir

 54. mendel çaprazlamasında A, B, 0 gruplarına göre yoktur.

  Çiftlerden birinin AB grubunda olduğu durumlarda çocukların 0 kan grubunda olma ihtimali yoktur.
  Çiftlerden birinin 0 grubunda olduğu durumlarda çocukların AB kan grubunda olma ihtimali yoktur.
  AB grubu bir çiftin çocukları, ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin çocuklarının AB ya da 0 kan grubu olma ihtimalleri yoktur.
  Her ikisi de 0 grubunda olan bir çiftin çocukları da 0 kan grubuna sahip olur.
  Her ikisi de AB grubunda olan bir çiftin çocukları ya A, ya B ya da AB kan grubuna sahip olur.
  Biri A, diğeri B grubunda olan bir çiftin çocukları A, B, AB ya da 0 kan grubunda olabilir.

 55. iyi gunler 0rh+pozitif anne ile 0rh+pozitif bir babadan Arh+pozitif cocuk olurmu veya 0rh+ ile Brh+ gurubun birlesmesinden Arh+ cocuk olurmu sorumun cevabi icin simdiden tesekkurler.

 56. Cevap:

  0 grubu ile AB grubu bir çiftin çocukları her zaman ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin AB ya da 0 grubu çocukları olamaz.

  0 grubu ile 0 grubu bir çiftin her zaman 0 grubu çocukları olur.

  AB ve AB gruplarının birleşmesinden hiç bir zaman 0 grubu çocuk doğmaz. A; B ya da AB grubu çocuk doğar.

  A ve B gruplarının birleşmesinden A; B, AB ya da 0 grubu çocuk doğabilir.

  AB kan grubuna sahip birisi hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman 0 kan grubu çocuğu olmaz.

  0 kan grubu hangi kan grubuyla birleşirse birleşsin hiçbir zaman AB kan grubu olan bir çocuğu olmaz.

  Yukarıdaki bu kalıtım şekillerinin gerçekleşmesi anne, baba ve bebeğin kan gruplarının doğru olarak belirlenmesine bağlıdır. Klinik uygulamalarda kan grubunun yanlış belirlenmesine ve anne ve babanın kafasında soru işaretleri doğmasına ender olarak rastlanabilmektedir. Adli tıpta babalık tayini için tek başına kan gruplarına güvenilmez. Bu durumlarda çok daha ileri incelemeler mevcuttur.

 57. Merhabalar, Anne B grubu Baba O grubu ise çocuk A grubu, veya Anne A grubu Baba O grubu iken çocuk B grubu olabilir mi.

  cvp:

  Hayır.

 58. MRB BENİM VE EŞİMİN KAN GRUBUMUZ ARH(+)FAKAT KIZIMIZIN 0rh(-)BU NORMALMİ BANA NORMAL GELMİYOR ÇOK ENDİŞELİYİM LÜTFEN BNİ AYDINLATIRMISINIZ.TEŞEKKÜRLER

  cvp: olma ihtimali düşükte olsa vardır.

 59. merhebalar babamın kan grubu ab rh- annemin b rh+ benim ise b rh+ bu olabilirmi bu konuda pek bilgim yok…

  Cvp:
  Evet olabilir.

 60. eşim AB RH pzitif benim ise A RH
  pozitif kızımın A RH negatif bu durum normalmidir.

  cvp:
  Evet

 61. cvp:
  0 pozitif ile b pozitif anne ve babadan doğacak çocuğun kan grubu ya 0’dır ya da B’dir. Rh faktörü açısından Rh(+) veya RH(-) de olabilir.

 62. AB Rh + [Tüm kan grubları]
  AB Rh -[0 Rh-,A Rh-,B Rh-,AB Rh-]
  A Rh +[0 Rh-,0 Rh+,A Rh-,A rh+]
  A Rh -[A rh-,A rh+]
  B Rh+[0 Rh-,0 Rh+,B Rh-,B Rh+]
  B Rh-[0 Rh-,B Rh+]
  0 Rh+[0 Rh-,0 Rh+]
  0 Rh-[0 Rh-]
  ””””””””””””””””””’
  A ve B(A,B,AB,0]
  A ve AB(A,B,AB)
  A ve A(A,0)
  A ve 0 (A.0)
  B ve B(B.0]
  AB ve AB[A,B,AB)
  AB ve 0(A,B)
  B ve AB(A,B,AB)
  0(Genel verici)
  AB(Genel alıcı)
  ””””””””””””””””””’
  A (Anti B)
  B (Anti A)

  A Rh negatif(A antijeni)
  A Rh Pozitif(Rh antijeni)
  B Rh negatif(B antijeni)
  B Rh pozitif(Rh antijeni)
  Ab Rh negatif(A ve B antijeni)
  Ab Rh pozitif(A ve B Rh antijeni)
  0 Rh negatif(Rh antijeni yok)
  0 Rh pozitif(Rh antijeni-pozitif) Fenotip Genotip Rh antijeni Rh antikoru
  Rh+ RR Var Yok
  Fenotip Genotip Rh antijeni Rh antikoru
  Rh- rr Yok Var
  ”””””””””””””””””””””
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: A rh +
  Ç.var Ç.yok Ç.var (Ç-çökelme)
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: A rh-
  Ç.var yok yok
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: B rh+
  Ç.yok Ç.var Ç.var
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: B Rh-
  Ç.yok Ç.var Ç.yok
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: AB Rh+
  Ç.var Ç.var Ç.var
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: AB Rh-
  Ç.var Ç.var Ç.yok
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: 0 Rh+
  Ç.yok Ç.yok Ç.var
  Anti A Anti B Anti D = Sonuç: 0 Rh –
  Ç.yok Ç.yok Ç.yok

 63. Burası epey boş kalmış, doldurmak gerek. Butun Yorumları okuyup cevabımı aldım. Ama bır sorum var. A
  Annem. B rh -, babam a rh – . Lakın beynim sonuclarım hep farklı. Pozitif çıkıyorum. Oncekı kan grubum o rh negatıftı. Ama son zamanlarda hep farklı çıkıyor. Bazı yerlerde hıc çıkmadı. Ben tam sonuç ıcın nereye gıtmeliyim. Tek düşündüğüm şey kan ıhtıyacı olduğunda ne olacak?

 64. Eşim A rh + ve ben (anne) A rh +. Kızımın kan grubu ise A rh – oldu. Bir uyuşmazlık konusu olabilir mi, çünkü bir sendromla dünyaya geldi.
  Teşekkür ederim cevabınız için.

 65. Eşimde, bende B pozitif kan grubundayız. Kızımın kan grubu ne olabilir acaba?

  Cvp: Kan grubu B veya O olabilir.

 66. BABA A RH+,ANNE 0 RH +,ÇOCUK İSE 0 RH – OLABİLİRMİ?TEŞEKKÜRLER..

 67. Merhaba size sorum şu sürücü belgemde yazan kan grubum
  ARh+
  Hastaneden aldığım kan grubum ise
  AB Rh+
  Bu kan grupları aynımı aynı değilse bir sıkıntı yaşarmıyım saygılar

 68. Benim kan grubum ABrh+ Anneminki Brh- Babamınki 0rh+ Sizin yukarıda yazmış olduğunuz bilgilere göre benim babam öz babam değil yada ben evlatlık alındım yada hastane de çocuklar karıştı. benim bu anne babadan olma ihtimalim yüzde kaç acaba? 🙂

 69. Annem 0rh – babam Arh+ kardeşim Arh+ birtek ben (Brh+ ) olabilirmi bu mumkunmu

 70. AB kan grubunda bir anne ile heterozigot A kan grubunda bir babanın A kan grubundan çocukları olma olasılığı nedir?

 71. Heterozigot B kan gruplu bir anne ile 0 kan gruplu bir babanın B kan gruplu bir çocuğunun olma ihtimali kaçtır? Lütfen söyler misiniz ☺?

 72. Anne A rh+, bebek A rh- kan uyuşmazlığımız var mı?
  Sarılığımız 13 gündür geçmiyor.

 73. Baba ab pozitif anne b pozitif kan grup tan çocuk o rh negatif dogru sonuç için ne yapılmalı ab b grup dan o rh negatif olması mümkünmü açıklarmısınız

 74. Anne ve babası da Ar+ olan birisinin genotipi A0 olabilir mi yoksa AA mı olmak zorunda?

 75. Kan grubum A rh pozitif. Kan grubumun genotipini de öğrenmek istiyorum. AA mıyım yoksa A0 mı? Nereye müracaat edip hangi testi yaptırmam gerekiyor acaba?

 76. Merhaba
  Annemin kan grubu Arh+ , babamin kan grubu Arh+ ve iki kardesimin kan grubu da ayni sekilde Arh+ . Benim kan grubum Arh-. Tum yorumlarinizi okudum fakat bunun cevabini bulamadim. Negatif olmasinin tek sebebi anne-baba kan gruplarinindan ikisininde negatif olmasi demissiniz. Rice etsem bunun nedenini de aciklayabilir misiniz ben anlayamiyorum cunku.

 77. Merhaba ben 0rh negatif eşim abrh pozitif çocuğumuz şakat olma ihmali olur mu

 78. Belki sorulmultur. sorulduysa özür dilerim. Anne 0 pozitif baba A Pozitif çocuk 0 negatif olabilir mi?

  Cevap:
  0 Grubu olma ihtimali % 25

  RH + (pozitif) % 93,75
  RH – (negatif) % 6,25 olma ihtimali vardır.

 79. Merhaba anne AB rh pozitif babam B rh pozitif benim ise kan grubum farklı o rh pozitif normal mi acaba

  Cevap
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları

  A grubu % 12,5
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + ( pozitif) % 93,75
  RH – ( negatif) % 6,25

 80. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları

  A grubu % 12,5
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + ( pozitif) % 93,75
  RH – ( negatif) % 6,25

 81. Selam benin grubum Brh+ baba eşiminki Arh+ cocuk Arh- aceba mümkün mü

  Cevap:
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 18,75
  B Grubu % 18,75
  AB Grubu % 56,25
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 82. Merhaba benim sorum biraz farklı. Anne Arh(+), baba Brh(-). Çocuklarının Brh(-) olma ihtimali var mı? Genelde + ve – grupların çocuklarının – olma ihtimali olmadığını okuyorum. Doğru mu ?

 83. Merhaba benim kan grubum AB+ eşimin kan grubu ise A+ kizimizn kan grubu ise AB + sizce normal mi

 84. Merhaba benim kan grubum AB pozitif eşiminki B pozitif ama bebeğimin kan B negatif oldu neden böyle olmuş olabilir biraz sıkıntı olabilirmi açıklarsanız çok sevinirim teşekkür ederim

 85. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 12,5
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 46,9
  AB Rh (+) » % 35,2
  B Rh (+) » % 11,7
  A Rh (-) » % 3,1
  AB Rh (-) » % 2,3
  B Rh (-) » % 0,8

 86. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 56,2
  A Rh (-) » % 18,8
  0 Rh (+) » % 18,8
  0 Rh (-) » % 6,2

 87. Iyi akşamlar,
  Bütün yorumları okudum ama kusura bakmayın sormak istedim. Benim babanı olarak kan grubum B+ eşimşn B-. Çocuğumuzın kan grubu ne olabilir?
  Herşeyin güzel olması temennisiyle.

 88. İyi akşamlar
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 93,75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  B Rh (+) » % 70,3
  B Rh (-) » % 23,4
  0 Rh (+) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

 89. merhaba benim kan gurubum 0+ eşim B- çocuklarımın A+ olma ihtimali varmı. yada şöyle sorayım A+gurubu olan çocuk benim çocugum olabilirmi.kan gurubundan kesin babalık belli olurmu .yoksa DNA testi yaptırmam gerekiyormu.

  teşekkür edertim

 90. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  B Rh (+) » % 56,2
  B Rh (-) » % 18,8
  0 Rh (+) » % 18,8
  0 Rh (-) » % 6,2

 91. Merhabalar 3 gün oldu Doğum yaptım Bnm kan grubu 0rh+ eşimin de 0rh+ bebeğimin ki Arh+ bu mümkün mü ? Acil cvp bekliyorum lütfen.

 92. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 100

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  0 Rh (+) » % 93,8
  0 Rh (-) » % 6,2

 93. Merhaba benim kan grubum AB rh+ eşimin 0 rh+ bebeğimiz A rh- oldu. Bi sorun oluşur mu?

 94. Yukarıdaki kan uyuşmazlığı bölümünde bu durum anlatıyor.

  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 46,9
  B Rh (+) » % 46,9
  A Rh (-) » % 3,1
  B Rh (-) » % 3,1

 95. Merhabalar
  annemin a+, babamın 0-, benimki AB+ bunda bir tuhaflık yok mu? Yanlış test olabilir mi?

 96. Merhaba, hayır yok.
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 12,5
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 37,5
  AB Rh (+) » % 28,1
  A Rh (-) » % 12,5
  B Rh (+) » % 9,4
  AB Rh (-) » % 9,4
  B Rh (-) » % 3,1

 97. Merhaba iyi günler benim kan grubum o rh- eşimin kan grubu b rh + çocuğumuzun b rh – olma ihtimali varmı

 98. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  B Rh (+) » % 56,2
  B Rh (-) » % 18,8
  0 Rh (+) » % 18,8
  0 Rh (-) » % 6,2

 99. Merhabalar,
  Önceki yazılanları okudum ama net cevap alamadım. Lütfen cevaplar mısınız?
  Annemin kan grubu 0Rh+, babamın ARh+
  Benim kan grubum ARh-.
  Bu mümkün mü?

 100. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 70,3
  0 Rh (+) » % 23,4
  A Rh (-) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

 101. Merhaba benim 2 erkek çocuğum var staj için büyük oğlumun verdiği kan sonucunda kan grubu B çıkdı benim ve eski esimin kan grubu 0 ben boşanali 6 yil oldu ve evlenmedim arasdirmalarimda o olan çiflerin cocuklarida sifir olur diyor benim oğlumun nasil b cikdi sonucu lütfen yardımcı olur musunuz

 102. Üçünüzden birinin kan grubu tahlilinde yanlışlık olmuş olabilir.

  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 100

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  0 Rh (+) » % 93,8
  0 Rh (-) » % 6,2

 103. Annem 0 pozitif kan gruplu babam ise AB pozitif kan gruplu ama ben 0 kan grupluyum böyle bir şey olma ihtimali var mı? Ya da bilmediğim başka bir sebep?

 104. Üçünüzden birinin kan grubu tahlili yanlış olabilir.

  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 46,9
  B Rh (+) » % 46,9
  A Rh (-) » % 3,1
  B Rh (-) » % 3,1

 105. eşim 0 – ben b negatif kızım ise 0 negatif bu normal mi hemşire olmaması lazım dedi tam bigisi varmıydı yokmuydu bilmem ama kafam karıştı yardımcı olursaız memnun olurum

 106. Normal.
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 0
  RH – % 100
  Birleşik Oranlar
  B Rh (-) » % 75
  0 Rh (-) » % 25

 107. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  B Rh (+) » % 70,3
  0 Rh (+) » % 23,4
  B Rh (-) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

 108. Merhaba anne 0 rh (+) baba B rh(+) doğan ikiz bebeklerin kan grubu A rh (+) böyle bir durum mümkün mü aceba ?

 109. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  B Rh (+) » % 70,3
  0 Rh (+) » % 23,4
  B Rh (-) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

 110. Merhabalar sonuçları net bir şekilde yazarmisiniz değerlerden anlayamadım?
  Anne 0 rh (+) baba B rh (+) ikiz bebek A rh (+) bu durum mümkün mü?

 111. ANNE ORH+ BABA ORH- İSE ÇOCUK YAPMANIN Bİ SAKINCASI VAR MI ?
  CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILAR

 112. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 100

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  0 Rh (+) » % 75
  0 Rh (-) » % 25

 113. Mrb benim kan grubum Arh + eşimin 0 rh + bebeğim erkek kan gurubu ne olmalı

 114. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 70,3
  0 Rh (+) » % 23,4
  A Rh (-) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

 115. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 12,5
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 46,9
  AB Rh (+) » % 35,2
  B Rh (+) » % 11,7
  A Rh (-) » % 3,1
  AB Rh (-) » % 2,3
  B Rh (-) » % 0,8

 116. Merhaba benim kan gurubum a+ pozitif
  eşiminki B+pozitif
  oglumunki a-
  kızımınki ab negatif bu normalmi ?

 117. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 18,75
  B Grubu % 18,75
  AB Grubu % 56,25
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  AB Rh (+) » % 52,7
  A Rh (+) » % 17,6
  B Rh (+) » % 17,6
  0 Rh (+) » % 5,9
  AB Rh (-) » % 3,5
  A Rh (-) » % 1,2
  B Rh (-) » % 1,2
  0 Rh (-) » % 0,4

 118. Anne b pozitif baba AB pozitif oğlum ise a negatif kızım b pozitif oğlum neden negatif

 119. Olabilir normal.
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 12,5
  B Grubu % 50

  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  B Rh (+) » % 46,9
  AB Rh (+) » % 35,2
  A Rh (+) » % 11,7
  B Rh (-) » % 3,1
  AB Rh (-) » % 2,3
  A Rh (-) » % 0,8

 120. Benim kan grubun A rh + eşiminde a rh + pozitif bizim çocuk sağlıklı olur mu olasılıkları nedir

 121. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 87,9
  A Rh (-) » % 5,9
  0 Rh (+) » % 5,9
  0 Rh (-) » % 0,4

 122. Mrb. Annem b rh-, babam 0 rh-, kardeşim 0 rh- ben ise b rh + kan grubuna sahibim. Tıbben mümkün değil mi? Yoksa hastane de mi karıştırdılar beni?

 123. Bu Durumda Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 0
  RH – % 100

  Birleşik Oranlar
  B Rh (-) » % 75
  0 Rh (-) » % 25

 124. Hocam selamun aleyküm eşim şubat ayın da doğum yaptı benim kan grubun b RH pozitif eşimin de B RH pozitif çocuğumuzun ilk labaratuar sonucu b çıktı 2 gün sonra başka hastaneye sevk olduk çocuğun kanı orada AB pozitif çıktı bu nasıl bi iş hocam bu çocuğun kanı 2 günde değişir mi bilgi verirseniz sevinirim

 125. Benim kan gurubumu arh + eşimin brh+ Çocuk ise 0 rh+ normalmi hocam acilll cevap

 126. Normal

  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 18,75
  B Grubu % 18,75
  AB Grubu % 56,25
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

  Birleşik Oranlar
  AB Rh (+) » % 52,7
  A Rh (+) » % 17,6
  B Rh (+) » % 17,6
  0 Rh (+) » % 5,9
  AB Rh (-) » % 3,5
  A Rh (-) » % 1,2
  B Rh (-) » % 1,2
  0 Rh (-) » % 0,4

 127. Babam a + annem B + babam b+ annem a+ da olabilir tam hatırlamıyorum ama brisi a birisi b ..ve + ikiside ..benim kan grubum ab–negatif normalmı hocam

 128. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 18,75
  B Grubu % 18,75
  AB Grubu % 56,25
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  AB Rh (+) » % 52,7
  A Rh (+) » % 17,6
  B Rh (+) » % 17,6
  0 Rh (+) » % 5,9
  AB Rh (-) » % 3,5
  A Rh (-) » % 1,2
  B Rh (-) » % 1,2
  0 Rh (-) » % 0,4

 129. Merhaba bazı arastırma yaptıgım sitelerde en az bulunan kan grubu 0- bazılarında AB- Yazıyor Sİzin bu konuda daha net bilgi vereceginizi düşünüyorum hocam saolun

 130. Merhaba.baba AB pozitif anne bilmiyorum ama çocuk 0pozitif olabilir mi ?yoksa dna mi yaptırmamiz gerekir.

 131. 1. Sorum
  Hocam benim anne kan grubum B (+)
  Eşimin baba kan grubu A(-)
  Çocuğumuzun kanı 0(-) olabilir mi ?
  Kızımın 0(-)
  Oğlumun A(_)

  Bu şekilde olması normal mi ?

  2. Sorum

  Diğer eşimin de kan grubu baba 0 (+)
  Benim anne B (+)
  Çocuğumuz 0 (-)
  Çocuğumuzun kan grubu 0(-)negatif olur mu ?

 132. Cevap 1

  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 18,75
  B Grubu % 18,75
  AB Grubu % 56,25
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  AB Rh (+) » % 42,2
  A Rh (+) » % 14,1
  B Rh (+) » % 14,1
  AB Rh (-) » % 14,1
  A Rh (-) » % 4,7
  B Rh (-) » % 4,7
  0 Rh (+) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

  Cevap:2
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  B Rh (+) » % 70,3
  0 Rh (+) » % 23,4
  B Rh (-) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

 133. Hocam soruma cvp verdiğiniz için teşekkür ederim ozaman 0 (-) olan çocuğumun babası hangisiNin olma olasılığı fazla

  Benim B(+) eşimin 0 (+)
  Benim B(+) 2.eşim A (-)

  Kızım ise 0(-)

  Diğer çocuklarım

  İlk eşimden olan çocuğum 0 (+)
  İkinci eşimden olan çocuğum A(-)

  Ama kızım 0 (-) bu kızımın babası nın

  Babası hangisinin olma olasılığı fazla 1. Eşim mi 2.eşim mi 🙁

 134. Hocam merhabalar anne A ( + ),baba A (-) çocuk 0 (-) bi yanlislik olabilirmi acaba tum yorumları okudum ama kafam cok karıştı anlayamadım kusura bakmayın cevap verirseniz sevinirim.

 135. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 70,3
  A Rh (-) » % 23,4
  0 Rh (+) » % 4,7
  0 Rh (-) » % 1,6

 136. Merhaba tüm yorumları okudum ama çok özür dileyerek söylüyorum net bir cevap edinemedim, kusura bakmayın sormak istedim benim için önemli bir durum anne 0(+) baba ab(+) ise çocuk ab(-) olur mu? Gerçekten anlamıyorum artık kafam çok karıştı cevap verirseniz sevinirim

 137. Olma ihtimali: 0

  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25
  Birleşik Oranlar
  A Rh (+) » % 46,9
  B Rh (+) » % 46,9
  A Rh (-) » % 3,1
  B Rh (-) » % 3,1

 138. Merhaba
  Benim annem 0 – babam 0 +
  Ben A+
  Bu durumda bir yanlışlık mı var ?

 139. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 100

  RH + % 75
  RH – % 25
  Birleşik Oranlar
  0 Rh (+) » % 75
  0 Rh (-) » % 25

 140. Ben 0 + esim Ab +
  1.bebegim b+
  2.bebegim a+ ve iki side asiri yuksek sarilik geçirdiler ilk bebegimi sarilik tan dolayi kan değişimi yapıldi 0+ olarak ama kurtaramadik vefat etti. 2. Bebegim de ayni sekilde yuksek sarilik oldu ama onda kandegisimi olmadan atlata bildi.3. Hamileligimde doktorlara anlattim ve cok doktora sordugumda bu bebegimin 0+ kan annesinim yani benim kanimi alirsa buyuk ihtimal le digerlerinin yasadigi sorunu yasamayacagini soyledi ve bebegim 0+oldu ve sarilik problemi ni diger cocuklarim gibi yasamadi
  Sorum su ki siz bu kan gruplarinda 0 grup olma ihtimali yok diyorsunuz. Biraz kafam karis

 141. Mendel yasalarından sapma genlerin allelleri arasında farklı etkileşimler çok az da olsa olabiliyor. Burada, anne ve babanın kan gruplarına göre doğacak çocuğun muhtemel kan grubunu yazıyoruz.

 142. Merhaba
  Babam 0 rh +
  Annem B rh –
  Ben A rh +
  Ne dusunuyorsunuz bu birlesimden bi karisiklik var dogrumu lutfen cevap gonderin bekliyorummm …olasilik ihtimali rica ediyorum

 143. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 0
  RH – % 100

 144. 3 kardeşin kan gurubu farklı olabilir mi hocam kerdeşim 0 kürünü ben b pojitif abim ab gurubu

 145. Merhabalar yorumlarınızı okudum bende bir soru sormak istedim eşimin kan gurubu
  0 RH – negatif benim ki B RH + pozitif
  Çocuğumunki de 0 RH +pozitif kan uyusmazligi ignesi de yaptirdik mumkünmüdür olabilirmi yorumlarda olamaz yazmışsınız

 146. Merhabalar
  “Rh negatif annenin Rh pozitif çocuğu olursa uyuşmazlık söz konusudur. Rh negatif bir annenin Rh pozitif bir çocuğu olması için baba Rh pozitif olmalıdır. Ancak şu da bilinmelidir ki Rh pozitif bir baba ile Rh negatif bir anneden Rh negatif bir çocuk da doğabilir. Böyle bir durumda uyuşmazlık yoktur. Diğer taraftan annenin Rh pozitif çocuğun Rh negatif olduğu durumda da uyuşmazlık söz konusu değildir.”
  Demişiz.

 147. As.
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 100

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 148. Babam b negatif annen 0 rh negatif ben b negatif ama geri kalan kardeşlerim ablalarım pozitif böyle birşey mümkün mü

 149. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 0
  RH – % 100

 150. Merhaba akıl karışıklığından dolayı soruyorum anne A rh+ baba Ab rh negatif ise cocuk b rh+ olabilirmi

 151. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 12,5
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 75
  RH – % 25

 152. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 12,5
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 153. O Rh+ pozitif Baba AB Rh + pozitif annenin ARh negatif çocuğu olur mu hocam

 154. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 155. Anenin kan gurubu 0RH- babanın iseA RH+ çocukların kan gurubu neler olabilir

 156. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 75
  RH – % 25

 157. Merhaba hocam..Baba AB (+) Anne B (+) ve ikiz kızlarımız var..biri b (+) biri b(-).. böyle birşey olabilir mi ?

 158. Evet olabilir.
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları

  A grubu % 12,5
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 159. Şimdi benim babamın grubu AB rh+ anneminki de AB rh+ ama benim kan grubum 0rh+ ben bunu hiç anlamadım ama Annem ile babam akraba yani babam annemin hala oğlu diğer kardeşlerimin kan grubunu da bilmiyorum bide annem dediki halan gilin kanında 0rh+ ben bu işi anlamış değilim valla amcamın da kan grubu 0rh+ neyse biraz korktum sadece Üvey olmaktan cevaplarsanız sevinirim

 160. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 25
  B Grubu % 25
  AB Grubu % 50
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 161. Merhaba. Ben 0RH(+) eşim B RH (+) , Büyük oğlum da annesi gibi b (+). Küçük oğlum A RH (+). Bu nasıl olabiliyor acaba bir açıklaması var mı? DNA testide yaptırdım çocuk benim. Teşekkürler..

 162. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 163. Merhabalar benim kan grubum AB Rh Negatif Eşimin kan grubu A Rh Pozitif oğlum A Rh Negatif olabilir mi?

 164. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 12,5
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 75
  RH – % 25

 165. Merhaba cevabınıza istinaden dna testi yaptırıcam. Benim için önemli. Çok teşekkür ederim.”” Anne brh+,baba 0rh+ çocuk brh- ( negatif)”” olabilme olasılığı varmı.

 166. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 0
  B Grubu % 75
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 167. Annenin kanı A RH+ pozitif babanın kan gurubu B RH+ pozitif olursa hamilelikte yada çocukta cidi bişey olurmu yani kan uyuşmazli oluyormu lütfen cevaplayin hepsini okumaya çalıştım da yukardakilerinde oku oku bitmedi.Lütfen cevaplayı?

 168. Anne baba ikiside a rh + çocuk 0 rh – olurmu Bu gerçekten benim için önemli

 169. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 170. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 0

  RH + % 75
  RH – % 25

 171. Anne B rh pozitif baba ise AB rh pozitif çocuk AB rh negatif olabilir mi

 172. Evet
  Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 12,5
  B Grubu % 50
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 75
  RH – % 25

 173. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 75
  RH – % 25

 174. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 175. Merhaba kolay gelsin benim kan gurubum arh + eşimin abrh + Kızımın ise 0 rh – bu normalmi böyle olurmu sizce teşekkürler

 176. Annem babam pozitif ben negatifmisim, yanlis bakılmış. 40 yaşında öğrendim. Yüzde 6 lık dilime giriyor muşum yani… 2 bebegimi kaybettim doğumda… sonradan ögrendim. Kan uyusmazligimiz oldugunu… bu durumda bebeklerim negatif olsaydi yasayacaktı… ilk dogumun saglikli…

 177. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 50
  B Grubu % 12,5
  AB Grubu % 37,5
  0 Grubu % 0

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 178. Baba A Rh+ anne ise A Rh – kan uyuşmazligi var peki dogan cocuk 0 RH – bu nasil oluyor

 179. Ben A pozitif eşim A pozitif ama çocuğumuz B negatif kan gurubu nasli olur diğer 2 çocuğumuz A pozitif kan gurubu taşıyor…nasli olur açıklama yaparmisiniz

 180. Eşim benim ve ikizlerimin kan grubu a rh+ fakat 3. Çocuğum kızımın kan grubu 0 rh+ mümkünmü böyle bişey kayınvalidemin kan grubuda 0 rh+ bu arada

 181. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 182. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 183. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 75
  RH – % 25

 184. ben 0- im esimde ab+bizde kan uyusmazligi var. iki kizim ab +oglum b+ demekki bu bilgiler tamamen tutmuyor.

 185. Esim ORH Ben ARH 2 pozitif iki çocuğum ARH Diğer iki tanesinden biri ORH Negatif diğeri ARH Negatif normalmi? Teşekkür ediyorum şimdiden

 186. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

 187. Merhabalar, anne ve baba A Rh + kan gruplarından çocuğun AB Rh – kan grubu olma olasılığı var mıdır? Teşekkür ederim.

 188. Çocuğun Muhtemel Kan Grupları ve Gerçekleşebilme Oranları
  A grubu % 93,75
  B Grubu % 0
  AB Grubu % 0
  0 Grubu % 6,25

  RH + % 93,75
  RH – % 6,25

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz